Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti

Autor práce: Grancová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Osoba oponující práci: Stříteský, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa venuje problematike vplyvu reklamy na deti. V prvej časti práce je bližšie predstavené teoretické zázemie tejto témy ako sú pojmy marketing, reklama a deti. Tiež je čitateľ uvedený do problematiky vďaka už uskutočneným štúdiám. Praktická časť pozostáva z rozhovoru s riaditeľom marketingu čokolády z Kraft Foods a z vlastného výskumu. Výskum je založený na dotazníku, ktorý je určený rodičom. Následne sú získané dáta vyhodnotené a z nich vyvodené odporúčania.
Klíčová slova: psychológia reklamy; deti; reklama; vplyv reklamy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti
Překlad názvu: Children and advertising: The impact of advertising on children
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The bachelor's thesis deals with the issue of the impact of advertising on children. The first part of the thesis presents teoretical beckground of this subject as are terms as marketing, advertising and children. The reader is also reffered to the issue because of already completed studies. Practical part contains of the interview with director marketing of chocolate CZ/SK from Kraft Foods and of my own research. The research is based on a questionnaire which is dedicated to parents. The obtained data are evaluated and recommendations are inferred.
Klíčová slova: impact of advertising; children; advertising; psychology of advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2012
Datum podání práce: 16. 5. 2013
Datum obhajoby: 05.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40130_xgram09.pdf [1,28 MB]
Oponentura31948_stritesv.pdf [131,32 kB]
Hodnocení vedoucího40130_tahr01.pdf [285,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40130/podrobnosti