Optimalizace údržby autobusových zastávek

Autor práce: Svobodová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Osoba oponující práci: Pelikán, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace údržby autobusových zastávek
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je najít nejkratší trasy vývozu odpadkových košů pro několik variant a také určit vhodnost heuristických metod. Úlohy jsou řešeny vkládací metodou, metodou nejbližšího souseda a optimalizací. Při optimalizaci je použit systém LINGO a optimalizační řešitel CPLEX. V práci je nejprve popsán reálný problém vývozu odpadkových košů na autobusových zastávkách. Další kapitola je věnována modelům okružních a rozvozních úloh, jejich klasifikacím, určení problémů při řešení těchto úloh a jejich řešení. Jedná se o úlohu obchodního cestujícího s jedním nebo více vozidly a rozvozní úlohu s jedním nebo více vozidly a jedním nebo více výchozími místy. V poslední kapitole jsou popsány a porovnány výsledky vkládací metody, metody nejbližšího souseda a optimalizace na problému výlepu jízdních řádů a vývozu odpadkových košů.
Klíčová slova: modely okružních o rozvozních úloh ; metoda nejbližšího souseda; vkládací metoda; optimalizace; CPLEX

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace údržby autobusových zastávek
Překlad názvu: The Optimization of Maintenance of Bus Stops
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my thesis is to find the shortest total route to export trash at the bus stops for several variants and also determine the suitability of approximate algorithms. The tasks are solved by insertion heuristic, closest neighbor heuristic and optimization. The optimal solution is gained by using the system LINGO and by using optimization solver CPLEX. In my thesis I first describe the problem of maintenance of bus stops. Following chapter is devoted to the role of routing problems, its classifications, problems to solve, possibilities of solution. The used methods are Traveling Salesman Problem with one or multiple vehicles available in a unique depot and Vehicle Routing Problem with one or multiple vehicles available in a unique depot or multiple depots. The last chapter describes and compare the results of the solution of insertion heuristic, closest neighbor heuristic and optimization for problem of replacement of bus schedules and of maintenance of bus stops.
Klíčová slova: CPLEX; insertion heuristic; optimization; closest neighbor heuristic; routing problems

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2013
Datum obhajoby: 04.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce38218_xsvov13.pdf [2,41 MB]
Veřejná příloha8299_xsvov13.zip [209,78 kB]
Veřejná příloha8300_xsvov13.zip [621,48 kB]
Oponentura31934_pelikan.pdf [30,11 kB]
Hodnocení vedoucího38218_fabry.pdf [148,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38218/podrobnosti