Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace Taneční školy Hes

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace Taneční školy Hes
Autor práce:
Dolák, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci:
Taraba, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Teoretická část diplomové práce je věnována komunikačnímu mixu a posouzení efektivity marketingové komunikace. Jsou zde popsány jednotlivé prvky marketingového mixu, charakteristiky marketingu služeb a nástroje použité k marketingovému výzkumu. V Praktické části se nachází situační analýza a dotazníkové šetření. Největší podíl je věnován rozboru současného stavu komunikace Taneční školy Hes a konkurenčních tanečních škol. Cílem práce je odhalení "slabých míst" komunikace a jejich posílení prostřednictvím realizovaných marketingových akcí a změn. Hlavní snaha je orientována na přilákání nových zákazníků a zefektivnění současné komunikace. Závěr práce zhodnocuje jednotlivé marketingové akce a jejich dopady.
Klíčová slova:
komunikace; taneční škola; komunikační mix; marketingový mix; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2012
Datum podání práce:
29. 5. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37636_qdolm00.pdf [4,19 MB]
Oponentura:
30416_Taraba.pdf [2,37 MB]
Hodnocení vedoucího:
37636_vavra.pdf [278,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37636/podrobnosti