Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace Taneční školy Hes

Autor práce: Dolák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci: Taraba, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace Taneční školy Hes
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Teoretická část diplomové práce je věnována komunikačnímu mixu a posouzení efektivity marketingové komunikace. Jsou zde popsány jednotlivé prvky marketingového mixu, charakteristiky marketingu služeb a nástroje použité k marketingovému výzkumu. V Praktické části se nachází situační analýza a dotazníkové šetření. Největší podíl je věnován rozboru současného stavu komunikace Taneční školy Hes a konkurenčních tanečních škol. Cílem práce je odhalení "slabých míst" komunikace a jejich posílení prostřednictvím realizovaných marketingových akcí a změn. Hlavní snaha je orientována na přilákání nových zákazníků a zefektivnění současné komunikace. Závěr práce zhodnocuje jednotlivé marketingové akce a jejich dopady.
Klíčová slova: komunikace; taneční škola; komunikační mix; marketingový mix; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix a efektivita současné marketingové komunikace Taneční školy Hes
Překlad názvu: Marketing Communications and Efficiency of Marketing Communication of the Dance School Hes
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theoretical part of the thesis is dedicated to a review and an assessment of a communication mix and a marketing communication. There are described the particular components of the marketing mix, the attributes of the services marketing and the tools used for the marketing research. The practical part of the thesis is focused on analysis of a current state of the communication of TŠ Hes and its rival companies. The aim of the work is to reveal the weak spots of the marketing communication and subsequently to provide a solution through a realization of particular marketing actions. The main effort is dedicated to improve the ability to attract new clients. The conclusion provides an evaluation of the marketing interventions and additional suggestions for an improvement of the marketing communication of the TŠ Hes.
Klíčová slova: marketing; marketing mix; communication; dance school; marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2012
Datum podání práce: 29. 5. 2013
Datum obhajoby: 05.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37636_qdolm00.pdf [4,19 MB]
Oponentura30416_Taraba.pdf [2,37 MB]
Hodnocení vedoucího37636_vavra.pdf [278,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37636/podrobnosti