Systémový model pro analýzu rozhodování žadatelů projektu CzechEkoSystem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systémový model pro analýzu rozhodování žadatelů projektu CzechEkoSystem
Autor práce:
Polák, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mildeová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Král, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Systémová dynamika představuje přístup sloužící k pochopení chování komplexních systémů. Tato diplomová práce se zaměřuje na simulační model, vycházející z principů systémové dynamiky a řešící problém nedostatečného počtu kandidátů, kteří splňují podmínky projektu stanovené vládní agenturou CzechInvest. Tento projekt s názvem CzechEkoSystem je převážně zaměřen na efektivní rozvoj malých a středních podniků s inovativním podnikatelským záměrem. Tato práce začíná popisem základních teoretických poznatků ze systémové dynamiky, a to včetně konkrétních nástrojů systémových modelů, prostřednictvím nichž je popsán simulační model. Poté práce pokračuje představením klíčových pojmů souvisejících s projektem CzechEkoSystem. V závěru jsou prezentovány výsledky a doporučení vedoucí ke zvýšení seznamu inovativních malých a středních podniků s ambicí přihlášení se do projektu CzechEkoSystem.
Klíčová slova:
Systémová dynamika; Diagram stavů a toků; Podpora rozhodnutí; Systémový model; CzechInvest; CzechEkoSystem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 4. 2012
Datum podání práce:
23. 5. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
30314_xkram72.pdf [1,14 MB]
Hodnocení vedoucího:
37460_mildeova.pdf [62,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37460/podrobnosti