Shared service centres in the Czech public service administration - advantage and risks of their implementation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Shared service centres in the Czech public service administration - advantage and risks of their implementation
Překlad názvu:
Centra sdílených služeb v české veřejné správě –přínosy a rizika jejich implementace
Autor práce:
Pelikánová, Šárka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Khorel, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá centra sdílených služeb, jejich implementaci v české veřejné správě a přínosy a rizika jejich zavedení. Cílem bakalářské práce je nabídnout pohled na centra sdílených služeb, jejich roli ve veřejné správě s důrazem na důsledky jejich zavedení pro českou veřejnou správu. První kapitola práce se zaměřuje na popis Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020 a projekt Efektivní veřejná správa, který implementaci center sdílených služeb podporuje. Druhá kapitola pak zkoumá možnosti optimalizace řízení procesů v organizacích se zaměřením na centra sdílených služeb, a druhy podpůrných činností, jež centra sdílených činností nejčastěji zastřešují. Třetí část práce je zaměřena na popis průběhu implementace center v nizozemské a rakouské veřejné správě. Následuje analýza a komparace české, nizozemské a rakouské veřejné správy. Ve čtvrté kapitole je pak stručně uveden stávající stav implementace center sdílených služeb ve veřejné správě, a dále některé přínosy a rizika, která mohou být očekávána po jejich implementaci dle názoru autorky. Práce vychází z dat z dostupné literatury, z internetových zdrojů, z případové studie vypovídající o implementaci centra sdílených služeb pod nizozemským Ministerstvem spravedlnosti, ze zveřejněných dat společnosti SAP, dat Eurostatu a OECD.
Klíčová slova:
Implementace SSC; Centrum sdílených služeb (Shared Service Center); Veřejná správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2013
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
24.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41862_xpels00.pdf [986,83 kB]
Oponentura:
33279_xkhot01.pdf [276,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
41862_vosz01.pdf [275,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41862/podrobnosti