IBM Cognos Report Studio as an Effective Tool for Human Capital Reporting

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
IBM Cognos Report Studio as an Effective Tool for Human Capital Reporting
Autor práce:
Zinchenko, Yulia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Obolenskiy, Vladimir Obolenskiy
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavní téma, jemuž se tato diplomová práce věnuje, je podnikový reporting v oblasti lidského kapitálu realizovaný prostřednictvím Business Intelligence nástrojů, zejména IBM Cognos Report Studio. Jedním z cílů je popsat metodologii vytvoření komplexního dynamického reportu, a to včetně popisu jeho datové struktury, návrhu stránek a kontroly kvality dat. Dalším cílem je sestavit analýzu nákladů a přínosů reálného projektu, který je zaměřen na znovuvytvoření reportu postaveného v aplikaci MS Excel pomocí IBM Cognos Report Studio za účelem automatizace informačních toků. Nezbytnou částí diplomové práce jsou teoretická východiska aspektů datové kvality a vizualizace prostřednictvím nástrojů Business Intelligence, a také účely reportingu v oblasti lidského kapitálu a popisu odpovídajících ukazatelů výkonnosti (KPI). Cíle jsou naplněny pomocí provedení analýzy a zkoumání dostupných zdrojů vztahujících se k popsaným tématům, a také prostřednictvím využití aplikace IBM Cognos Report Studio, která byla autorce zpřístupněna jednou z největších společnosti v oblasti poskytnutí finančních služeb.
Klíčová slova:
reporting; vizualizace dat; analýza nákladů a přínosů; IBM Cognos Report Studio; Business Intelligence; kvalita dat

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 9. 2013
Datum podání práce:
30. 11. 2013
Datum obhajoby:
05.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
34414_Obolenskiy.pdf [186,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
44218_pour.pdf [180,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44218/podrobnosti