Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Refaktoring v PHP

Autor práce: Martišek, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Osoba oponující práci: Buchalcevová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Refaktoring v PHP
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem metodiky refaktoringu webových aplikací v PHP. Hlavním cílem práce je navrhnout tuto metodiku a ukázat její praktickou aplikaci na reálném projektu. V první kapitole vymezuji cíle, omezení a očekávané přínosy práce. Ve druhé pak uvádím výsledky průzkumu existující literatury na podobná témata. Ve třetí kapitole pak komentuji přístup některých metodik vývoje softwaru k problematice refaktoringu. Ve čtvrté kapitole uvádím obecně známé pachy a přidávám další, obvyklé v PHP. Také si všímám specifik refaktoringu v PHP. V páté kapitole shrnuji požadavky na metodiku, předpoklady jejího použití, její principy a obecné vlastnosti. Dále uvádím doporučený postup refaktoringu webové aplikace, jehož jednotlivé části jsou okomentovány dále v kapitole. Jedná se především o způsob identifikace oblastí k refaktoringu, jejich prioritizace a následně praktik pro samotný refaktoring. V závěru uvádím tipy pro zavedení předkládané metodiky do praxe. V šesté kapitole ukazuji praktickou aplikaci metodiky na reálném projektu. Komentuji jednotlivé kroky provedené dle metodiky a následně postřehy získané při vlastním refaktoringu.
Klíčová slova: refaktoring; kvalita kódu; PHP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Refaktoring v PHP
Překlad názvu: PHP refactoring
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with a methodology for PHP web applications refactoring. The main objective is to propose such a methodology, and to apply it on a real project. The first chapter contains objectives, restrictions and contributions of the thesis. The research of the existing literature on similar topics follows in the second chapter. The third chapter comments on selected software development methodologies' approach to refactoring. The fourth chapter describes known code smells, and adds some new ones appearing particularly in PHP. Specifics of PHP refactoring are also described. The fifth chapter deals with the methodology proposal itself. It sums up requirements, deployment assumptions, the methodology principles and general characteristics. The next part contains the recommended procedure of PHP web applications refactoring with its parts commented farther on. These parts are mainly code smells identification techniques, prioritization and finally best practices. The chapter ends with this methodology deployment recommendations. The sixth chapter shows a practical usage of the proposed methodology when refactoring a real web application. The performed steps are explained in terms of the methodology. The chapter closes with observations gained during this refactoring.
Klíčová slova: code quality; PHP; refactoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2012
Datum podání práce: 9. 12. 2013
Datum obhajoby: 10.02.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39545_xmarj118.pdf [1,81 MB]
Oponentura34351_buchalc.pdf [179,15 kB]
Hodnocení vedoucího39545_xmitj05.pdf [103,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39545/podrobnosti