Private equity jako forma financování podniků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Private equity jako forma financování podniků
Autor práce:
Marešová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Černohlávková, Eva
Osoba oponující práci:
Jurek, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vymezením základních charakteristik a fungováním private equity včetně aktuálních trendů v této oblasti jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Práce zahrnuje definici institucionálního rámce podpory private equity v České republice a blíže se zaměřuje na část dluhových odkupů, jejich historii a fungování včetně detailnější specifikace principu pákového efektu vznikajícího při částečném financování cizím kapitálem a jeho demonstrace na příkladech. Private equity transakce jsou charakteristické pro svou jedinečnost a práce blíže specifikuje základní kroky investičního procesu od identifikace investiční příležitosti až po následný monitoring a výstup z transakce. V práci jsou zároveň analyzovány základní charakteristiky odkupované společnosti s ohledem na budoucí tvorbu hodnoty.
Klíčová slova:
Dluhové odkupy; Private equity fondy; Exit strategy; Investiční proces; CVCA; EVCA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2013
Datum podání práce:
5. 5. 2013
Datum obhajoby:
26.05.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39096_xmarj98.pdf [544,17 kB]
Oponentura:
36023_xjurm22.pdf [476,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
39096_cernohla.pdf [61,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39096/podrobnosti