Zvláštní ekonomické zóny v Číně: trendy a perspektivy v novém miléniu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zvláštní ekonomické zóny v Číně: trendy a perspektivy v novém miléniu
Autor práce:
Remsha, Siarhei
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kašpar, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce je věnovaná analýze zvláštních ekonomických zón. Hlavními cíle práce jsou: teoretický výzkum jevu ZEZ a vymezení jeho důležitých charakteristik a souvislostí a vymezení specifik čínských ZEZ, jejich vývoje a současných vývojových trendů. První kapitola se věnovala teoretickému výzkumu speciálních ekonomických zón z různých hledisek, vymezení pojmů a charakteristik, analýze dopadů zón na domácí ekonomiku a faktorům úspěšného zavedení ZEZ. Proveden výzkum úloh a hlavních cílů zavedení ZEZ a analýza ekonomických zón v zemích BRIC. Druhá kapitola práce je věnována specifikům čínských ekonomických zón a charakteristice období reforem se zvláštním zřetelem na ZEZ. Zde jsou probrané důvody vzniku ZEZ, jejich funkce a specifika, motivace investorů pro vstup do čínských zón, role etnických Číňanů, přínosy ZEZ. Třetí kapitola provádí analýzu trendů rozvoje čínských ekonomických zón v novém miléniu. Tady jsou uvedeny nové druhy ekonomických zón, popsané moderní rozvojové trendy, analyzován vliv aktuálního pětiletého hospodářského plánu na rozvoj a stanovení priorit pro ekonomické zóny a analýza úloh a role zón pro naplnění jednotlivých bodů současné rozvojové politiky čínské vlády. Poslední kapitola je zaměřena na rozbor vybraných ZEZ s důrazem na současné rozvojové trendy a SWOT analýzu čínských ZEZ. Přínosem této části je praktická ukázka teoretických poznatků uvedených v předchozím výkladu a jejich přenos na analýzu konkrétních ekonomických zón. Výstupem práce je komplexní analýza čínských ekonomických zón, aktuálních rozvojových trendů a role ZEZ v čínské ekonomice.
Klíčová slova:
zvláštní ekonomická zóna ; pětiletý hospodářský plán ; reformy otevírání čínského trhu; rozvojové ekonomické zóny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2013
Datum podání práce:
14. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43296_xrems00.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
36489_kaspar.pdf [63,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
43296_stuchliz.pdf [63,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43296/podrobnosti