Projektový manažer jako manažer projektového týmu

Autor práce:
Markvart, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Oškrdal, Václav
Osoba oponující práci:
Hacmac, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektový manažer jako manažer projektového týmu
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je propojení poznatků z psychologie a psychodiagnostiky do projektového řízení. Diplomová práce má několik cílů, které jsou představeny v první kapitole. Jedním z cílů je představení současných způsobů, metod a standardů využívaných v projektovém řízení. Dalším cílem této diplomové práce je vybavit projektového manažera znalostmi z oborů psychologie a psychodiagnostiky, které jsou v projektovém řízení stále dosti opomíjenou oblastí. Jejich využití přitom představuje možnost navýšení efektivity a výkonnosti projektových týmů. Posledním cílem je návrh řešení identifikovaných problémů na základě provedeného průzkumu. Druhá kapitola práce vysvětluje základní pojmy projektového řízení, povinnosti projektového manažera, standardy a metodiky projektového řízení. Část věnovaná psychologii se zabývá osobností, psychodiagnostickými metodikami, týmem a motivací. Čtvrtá kapitola se věnuje provedení a vyhodnocení průzkumu současného stavu projektového řízení. Na základě zjištění z dotazníkového šetření jsou identifikovány problémy, které jsou řešeny v páté kapitole. Obsahem je návod pro volbu vhodného způsobu řízení projektů, návrh procesu sestavení projektového týmu a koncept pro dosažení vyšší motivace a pracovního uspokojení členů týmu.
Klíčová slova:
projektový manažer; vodopádový model; tradiční metodiky; agilní metodiky; projektové řízení; ICB; Scrum; motivace; projektový tým; PMBOK; psychodiagnostika; psychologie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra systémové analýzy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektový manažer jako manažer projektového týmu
Překlad názvu:
Project manager as manager of the project team
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis topic is linking of knowledge from psychology and psychodiagnosis within project management. The thesis has several aims, which are all introduced in the first chapter. One of those aims is the introduction of contemporary ways, methods and standards used in project management. Another aim is equipping a project manager with knowledge from psychology and psychodiagnosis, which still constitute a comparatively neglected area of project management. What their utilization can actually do is to increase the efficiency and performance of project teams. The final aim is to come up with a solution to identified problems based on the conducted research. The second chapter of the thesis explains basic terms of project management, its standards and methodology, and duties of a project manager. The part devoted to psychology deals with personality, psychodiagnostic methods, team and motivation. The fourth chapter pursues the conduct and evaluation of research of contemporary project management. Finally, problems identified based on the findings from questionnaire survey are dealt with within the fifth chapter. It contains instructions for choice of appropriate way of project management, draft of the process of building a project team and a concept to achieve greater work satisfaction of team members.
Klíčová slova:
waterfall model; motivation; project team; ICB; PMBOK; project manager; psychological evaluation; project management; Scrum; agile methods; psychology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Systems Analysis

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2013

Datum podání práce:
1. 5. 2014

Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45123_xmaro11.pdf [2,53 MB]

Oponentura:
35842_Hacmac.pdf [87,51 kB]

Hodnocení vedoucího:
45123_oskv01.pdf [509,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45123/podrobnosti