Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU
Autor práce:
Hanušová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pělucha, Martin
Osoba oponující práci:
Potluka, Oto
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na proměnu financování strukturální politiky Evropské unie mezi programovými obdobími 2007-2013 a 2014-2020. První část práce představuje teoretická východiska rozebíraného tématu a zachycuje vývoj pojetí hospodářské a sociální soudržnosti společně s návrhy odborníků na reformu jejího financování. Druhá část obsahuje charakteristiku problémů a výzev evropské integrace. Třetí část práce následně v jejich kontextu a na základě komparace víceletých finančních rámců 2007-2013 a 2014-2020 vymezuje a hodnotí hlavní změny týkající se strukturální politiky Evropské unie. I když zájmy a priority České republiky nejsou vždy ve shodě s provedenými změnami, musí je Česká republika respektovat, přizpůsobit se jim a implementovat je nejen do svých programových dokumentů. Zda provedené změny budou pro Českou republiku vyhovující, je zhodnoceno v poslední části práce.
Klíčová slova:
víceletý finanční rámec; strukturální politika; hospodářská a sociální soudržnost; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2013
Datum podání práce:
3. 5. 2014
Datum obhajoby:
04.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43480_xhanb05.pdf [1,80 MB]
Oponentura:
37332_potluka.pdf [89,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
43480_pelucham.pdf [334,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43480/podrobnosti