Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kupní rozhodovací proces na trhu energetických nápojů

Autor práce: Pinková, Lucia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Wenig, Julius

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kupní rozhodovací proces na trhu energetických nápojů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je specifikace kupního rozhodovacího procesu spotřebitele na trhu energetických nápojů a analýza jeho jednotlivých fází včetně zachycení vlivů, jež na něj působí. Snahou je také zjistit, jak je značka Red Bull vnímána spotřebiteli v České republice, a v souvislosti se získanými zjištěními navrhnout marketingová doporučení. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou část a na část praktickou. První oddíl obeznamuje čtenáře s teorií spotřebního chování a s kupním rozhodovacím procesem. Druhý oddíl popisuje metody marketingového výzkumu, které jsou použity v praktické části práce. Praktická část se v první řadě zabývá charakteristikou českého trhu energetických nápojů a následně představuje společnost RED BULL Česká republika s.r.o. se zaměřením na její marketingový mix. Analytická část bakalářské práce vychází z výsledků marketingového výzkumu, který byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupy jsou podpořeny sekundárními daty z databáze MML-TGI. Závěr práce shrnuje výsledná zjištění a předkládá společnosti RED BULL Česká republika s.r.o. marketingová doporučení.
Klíčová slova: marketingový výzkum; Chování spotřebitele; trh energetických nápojů; kupní rozhodovací proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kupní rozhodovací proces na trhu energetických nápojů
Překlad názvu: Purchase decision process in the energy dink market
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Bachelor's thesis is the specification of consumer purchase decision process in the energy drink market and analysis of its phases including the influences that affect it. Furthermore the aim is to find out how Red Bull brand is being perceived by consumers in the Czech Republic. According to this information I will suggest marketing recommendations. The thesis is divided into the theoretical and methodological part followed by the practical part. The first section familiarizes readers with the theory of consumer behavior and purchase decision process. The second section describes the methods of marketing research, which are used in the practical part. The practical part is primarily focused on the characteristics of the Czech energy drinks market and as well it presents the RED BULL company and especially their marketing mix. The analytical part of the thesis is based on the results of the marketing research, which was conducted through a questionnaire survey. The outputs are supported by secondary data from the MML - TGI. In the conclusion of the thesis there is a summary of the findings and suggestions of the marketing recommendations to the RED BULL company.
Klíčová slova: purchase decision process; marketing research; energy dink market; Consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 18.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47049_xpinl00.pdf [3,05 MB]
Oponentura37585_Wenig.pdf [332,60 kB]
Hodnocení vedoucího47049_janjiri.pdf [287,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47049/podrobnosti