Strukturální nezaměstnanost v Karlovarském kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Autor práce:
Gruberová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá nezaměstnaností v Karlovarském kraji a snaží se identifikovat hlavní faktory, které ji způsobují. Na základě komparace regionálních hodnot vybraných makroekonomických ukazatelů s průměrnými hodnotami za ČR, je u Karlovarského kraje zaznamenáno výrazné hospodářské zaostávání. Práce porovnává stranu nabídky a poptávky regionálního trhu práce. Nabídková strana je charakterizována z hlediska pohlaví, věku a délky nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání. Zvláštní důraz je přitom kladen na vzdělanostní strukturu osob evidovaných na Úřadu práce. První část analýzy strany poptávky je zaměřena na vývoj zaměstnanosti v jednotlivých sektorech a oborech národního hospodářství s cílem vysledovat a zhodnotit proběhnuté změny. Druhá část je opřena o analýzu volných pracovních míst doplněnou o dotazníkové šetření, provedené u regionálních zaměstnavatelů. Na základě vyhodnocení statistických dat a odpovědí od respondentů se potvrzuje existence problému nevhodné kvalifikace a vzdělání obyvatel, což je jeden z hlavních faktorů negativně ovlivňující tamní trh práce.
Klíčová slova:
nezaměstnanost; vzdělanostní struktura; Karlovarský kraj; strukturální změny; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2013
Datum podání práce:
31. 12. 2013
Datum obhajoby:
16.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44999_xgruv00.pdf [2,57 MB]
Oponentura:
37793_vebl01.pdf [201,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
44999_vosz01.pdf [176,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44999/podrobnosti