Personalizace politiky v ČR: Analýza projevů personalizace ve volebním procesu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Personalizace politiky v ČR: Analýza projevů personalizace ve volebním procesu
Autor práce:
Fričová, Magdaléna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Kučera, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá personalizací politiky, tedy fenoménem, který je v poslední době stále více aktuální. Proces personalizace spočívá v posílení zájmu o individuální politické aktéry na úkor těch kolektivních. V politickém systému ji můžeme pozorovat na třech úrovních: v institucionálním uspořádání, ve způsobu, jakým je politika vnímána občany, i v tom, jak je jim prezentována médii. Tento proces má vliv jak na politické strany (změna jejich organizační struktury), tak na politický systém jako celek (změna povahy mandátů, fragmentace stranického systému či omezení kontroly jednotlivců u moci). Hlavním zájmem této práce je personalizace politiky v rámci volebních systémů, jejichž prostřednictvím může být tento proces podporován, či naopak zpomalován. Na pozadí teorie volebních systémů je v první části práce analyzován vývoj českého volebního systému a vybrané návrhy volebních reforem z hlediska jejich vlivu na personalizaci volby. Druhá část pak analyzuje výsledky parlamentních voleb, a to především využití a dopad preferenčních hlasů. Na závěr je na základě Laakso-Taageperova indexu posuzována fragmentace stranického systému jakožto projevu personalizace. Závěry analýzy personalizační trend potvrzují -- vidíme zde snahu o personalizaci volební systém ze strany politických elit a zároveň pozitivní odraz této tendence u voličů.
Klíčová slova:
lídr; kandidát; politická strana; preferenční hlasování; volební reforma; volební systém; personalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2013
Datum podání práce:
1. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44056_xfrim18.pdf [602,80 kB]
Oponentura:
35645_xkucf05.pdf [206,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
44056_nemecj.pdf [63,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44056/podrobnosti