Pojetí výuky makroekonomie na vysokých školách s ekonomicky zaměřenými studijními programy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pojetí výuky makroekonomie na vysokých školách s ekonomicky zaměřenými studijními programy
Autor práce:
Marková, Lucie
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Rotport, Miloslav
Osoba oponující práci:
Asztalos, Ondřej; Pavelková, Jaroslava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této disertační práce je navržení vhodných výukových metod pro předmět makroekonomie na základě poznání typologie osobnosti studentů studujících v ekonomicky zaměřených oborech vysokých škol. Nejprve analyzuji současný stav vysokoškolského vzdělávání, nárůst počtu vysokoškolských studentů, vysokých škol a fakult. U vysokoškolských institucí poskytujících vzdělání v ekonomických oborech se zaměřuji na zařazení předmětu makroekonomie do studijních plánů a na důležitost zařazení tohoto předmětu do výuky. Realizací kvantitativního výzkumu, v rámci něhož používám dotazník MBTI pro zjištění typologie osobnosti, zkoumám složení studijních skupin z hlediska této typologie na vybraných vysokých školách s ekonomicky zaměřenými obory. Následuje analýza v současné době aplikované formy a metody výuky makroekonomie na Soukromé vysoké škole ekonomických studií s rozborem dopadu na výsledky klasifikace, dosažené v tomto předmětu u jednotlivých typů osobnosti. Na základě vyhodnocení výsledků navrhuji výukové metody vhodné pro konkrétní osobnostní typy a poté i celou studijní skupinu, skládající se z různých osobnostních typů. Disertační práce zahrnuje úvodní část, sedm kapitol a závěr. Úvod obsahuje cíl disertační práce, analýzu současného stavu poznání dané oblasti, stanovení hypotéz a metodologii výzkumu. První kapitola analyzuje současný stav vysokoškolského vzdělávání, který je ovlivněn především prudkým nárůstem studentů, vysokoškolských institucí i jejich fakult. Druhá kapitola se zaměřuje na makroekonomii nejprve jako na vědní disciplínu, poté jako na vyučovací předmět a zařazení tohoto předmětu do studijních plánů vybraných vysokých škol. Třetí kapitola se soustřeďuje na vysokoškolskou výuku. Zabývá se koncepcemi, formami a metodami vysokoškolské výuky. Čtvrtá kapitola nás uvádí do problematiky typologií osobnosti. Nejprve se zaměřuje na vývoj některých typologií osobnosti s důrazem na ty, které měly na společnost významný vliv. Poté se věnuje typologii osobnosti MBTI, základním dimenzím osobnosti podle této typologie, temperamentům a studijní úspěšnosti z pohledu této typologie. Pátá kapitola popisuje výsledky výzkumu struktury studentů podle typologie MBTI na pěti vybraných vysokých školách a obsahuje souhrnné výsledky z testovaných škol. V šesté kapitole jsou uvedeny studijní výsledky u zkoušky z makroekonomie studentů Soukromé vysoké školy ekonomických studií, tyto výsledky jsou vztaženy k jednotlivým typům podle výše uvedené typologie osobnosti. V sedmé kapitole jsou navrženy vhodné metody a postupy výuky, které pro jednotlivé osobnostní typy vytvářejí optimální studijní podmínky, a dále metody a postupy výuky, které respektují různorodé složení studijních skupin.
Klíčová slova:
metody výuky; Myers-Briggs Type Indicator (MBTI); makroekonomie; struktura studijních skupin; typologie osobnosti; formy výuky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Teorie vyučování ekonomických předmětů
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2011
Datum podání práce:
28. 6. 2014
Datum obhajoby:
24.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47701_marl01.pdf [3,76 MB]
Oponentura:
37714_asztalo.pdf [199,70 kB]
Oponentura:
37715_Pavelková.pdf [168,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47701/podrobnosti