Porovnání výkazu zisku a ztráty podle ČÚS a IFRS

Autor práce: Levá, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Osoba oponující práci: Randáková, Monika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání výkazu zisku a ztráty podle ČÚS a IFRS
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá porovnáním výkazu zisku a ztráty sestaveného podle IFRS a podle českých účetních předpisů. Teoretická část popisuje požadavky a vybrané oblasti (především výnosy, odpisy, výpůjční náklady, státní dotace, rezervy a zaměstnanecké požitky) týkající se výkazu zisku a ztráty podle obou účetních systémů. V textu jsou průběžně zdůrazňovány odlišnosti a je doplněn názornými příklady a tabulkami pro lepší pochopení problematiky. Praktická část se následně snaží zanalyzovat výsledek hospodaření podle obou účetních systémů a odhalit hlavní příčiny, které vedly k jeho odlišné výši. Zdrojem informací praktické části je výroční zpráva společnosti ČD Cargo, a. s. za rok 2012, jejíž součástí je účetní závěrka sestavená jak podle IFRS, tak podle českých účetních předpisů.
Klíčová slova: porovnání; české účetní předpisy; IFRS; výkaz zisku a ztráty; úplný výsledek hospodaření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání výkazu zisku a ztráty podle ČÚS a IFRS
Překlad názvu: Comparison of profit or loss statement according to CAS and IFRS
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with comparing profit or loss statement prepared according to IFRS and Czech accounting regulations. The theoretical part presents requirements and chosen parts (especially revenue, depreciation, borrowing costs, government grants, provisions and employee benefits) which are related to profit or loss statement of both accounting standards. The differences are highlighted right in the text, illustrative examples and tables are added as well for better understanding. Subsequently, the practical part is focused on analyzing profit reported according to both accounting standards, which includes an exposure of main reasons why the standards resulted in different profit amount. The main source of information is an annual report of ČD Cargo, a.s. in 2012 that includes financial statements assembled according to both standards, IFRS and Czech accounting standards.
Klíčová slova: IFRS; comprehensive income; profit or loss statement; comparison; Czech accounting regulations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2013
Datum podání práce: 19. 6. 2014
Datum obhajoby: 17.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45547_xlevp00.pdf [2,12 MB]
Oponentura39261_randakm.pdf [152,46 kB]
Hodnocení vedoucího45547_boksova.pdf [151,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45547/podrobnosti