Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence

Autor práce: Sklenář, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Osoba oponující práci: Hnake, Michael

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na specifickou oblast self-service business intelligence. Výhodou tohoto přístupu je snížení nároků na IT oddělení a používání nástrojů koncovými uživateli. Ti si mohou vytvářet reporty a výstupy podle svých požadavků v relevantním čase. Teoretická část se věnuje objasnění tohoto pojmu se všemi jeho výhodami a riziky. Dále jsou v ní popsány další trendy vyskytující se v oblasti business intelligence. Tyto trendy mají přesah i mimo oblast business intelligence a jsou platné pro celé IT. Praktická část se věnuje analýze trhu se self-service business intelligence nástrojů. Na základě stanovených kritérií jsou poté tyto nástroje srovnány a vyvozeny obecné závěry ohledně jejich funkcionality. Poté je pomocí třech vybraných nástrojů vytvořena komplexní business intelligence úloha mající za cíl objasnění míry samoobslužnosti daných nástrojů. Primární přínos práce spočívá v ucelené analýze trhu se self-service business intelligence nástroji a stanovení jejich funkcionality.
Klíčová slova: samoobslužnost; business intelligence; Self-service business intelligence; porovnání; kritéria; reporting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence
Překlad názvu: Business Intelligence tools - analysis market of Self-serviceBusiness Intelligence tools
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is focused on a specific area of self-service business intelligence. The advantage of this approach to the business intelligence is reduction of demands on IT development and using tools by end users. They can generate reports and outputs according to their requirements during the relevant time period. The theoretical part is dedicated to illustrate this concept with all benefits and risks. Furthermore, it describes trends occurring in the domain of business intelligence. These trends transcend outline the domain of business intelligence and are valid throughout IT. The practical part is dedicated to the analysis market of self-service business intelligence tools. On basis of established criteria are then compared these tools and deduced general conclusions regarding their functionality. Then, by using three selected tools is created comprehensive business intelligence task with the aim of clarifying a degree of self-service for these instruments. The main benefit of this thesis is based in the integrated analysis of market self-service business intelligence tools and determination of their functionality.
Klíčová slova: comparison; criterias; reporting; self-service; business intelligence; Self-service business intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2014
Datum podání práce: 2. 6. 2014
Datum obhajoby: 02.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46284_xsklo00.pdf [3,60 MB]
Oponentura39793_Hnake.pdf [115,81 kB]
Hodnocení vedoucího46284_stanovsk.pdf [220,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46284/podrobnosti