Analýza koaličního chování stran na krajské úrovni

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza koaličního chování stran na krajské úrovni
Autor práce:
Blížkovský, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Lisa, Aleš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Nutnost uzavírat koalice doprovází většinu legislativních orgánů v prostředí vícestranických systémů bez přímo volené exekutivy, mezi které lze řadit i stranický systém v České republice. Práce se zabývá analýzou koaličního jednání a krajských koalic ustavených po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2000, 2004, 2008 a 2012. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaké faktory, trendy a vzorce chování stran ovlivňují koaliční jednání a výslednou podobu uzavřené koalice; dílčím cílem je zhodnotit stálost a kontinuálnost těchto faktorů a trendů. K dosažení stanoveného cíle je využita metoda komparativní analýzy jak synchronní, tak diachronní a kvantitativní metoda měření hlasovací síly. Text je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje vymezení amerického a evropského přístupu ke studiu teorie koalic. Současně jsou představeny dva pohledy na motivaci stran účastnit se politické soutěže: office a policy seeking. Poslední část této kapitoly se zabývá problematikou víceúrovňového vládnutí s důrazem na specifika tvorby koalic v tomto prostředí a na vztahy mezi stranickými systémy regionální a parlamentní úrovně. Druhá kapitola práce představuje kvantitativní metodu hodnocení hlasovací síly (hlasovací indexy). Ve třetí kapitole jsou charakterizována krajská zřízení, jejich orgány, pravomoci a volební systém. Samotná analýza koalic a koaličních jednání v krajích je obsahem čtvrté kapitoly, kterou lze rozčlenit na část věnovanou krajům v rámci jednotlivých let a část, která se zabývá analýzou trvalých koaličních trendů.
Klíčová slova:
vzorce chování stran; měření hlasovací síly; krajské volby; teorie koalic; koaliční jednání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza koaličního chování stran na krajské úrovni
Překlad názvu:
Analysis of Coalition Behaviour of Political Parties at the Regional Level
Autor práce:
Blížkovský, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Lisa, Aleš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Need to form a coalition accompanies most of legislative bodies in multi-party systems without directly-elected executive, including party system in the Czech Republic. This thesis analyses coalition building processes and coalitions formed after regional elections in 2000, 2004, 2008 and 2012. Main goal is to identify what factors, trends and party behaviour patterns affects coalitions bargaining and final form of a coalition. Secondary goal is to evaluate the stability and continuity of these factors and trends. In order to achieve these goals, diachronic and synchronous comparative analyses was used together with quantitative method of voting power measurement. Text is divided into four chapters. First chapter is devoted to discussion about American and European approach to the study of theory of coalitions. Two points of view of motivation of political parties to compete in the elections are presented: Office and Policy seeking. Second part of this chapter is focused on multi-level governance with emphasis on specifics of the coalition formation process and relationships between parliamentary and regional systems. Second chapter presents method of voting power indices. In the third chapter regional political system of Czech Republic, its organs, powers and voting system are described. Final chapter contains the analysis of coalitions and coalition bargaining. Chapter is divided into two parts; one focused on coalition formation in particular regions and second analyzes continuous and long-term factors and trends.
Klíčová slova:
party behaviour patterns; theory of coalitions; voting power measurement; regional elections; coalition bargaining

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2013
Datum podání práce:
1. 5. 2014
Datum obhajoby:
09.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43879_xblir00.pdf [1,80 MB]
Oponentura:
39641_lisa.pdf [63,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
43879_nemecj.pdf [64,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43879/podrobnosti