Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Obchod s uměním

Autor práce: Kubešová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Drozen, František
Osoba oponující práci: Novák, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obchod s uměním
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá způsoby obchodu s uměním, se zaměřením na výtvarné umění v České republice. Cílem práce je zhodnotit vývoj trhu s uměním a jeho trendy - elektronické aukce. V první kapitole je celá problematika zasazena do světového kontextu. Ve druhé kapitole je popsán vývoj českého trhu s uměním, legislativní rámec pro konání aukcí v České republice a podpora exportu a importu umění. Třetí kapitola se zaměřuje na formy obchodu s uměním - aukční síně, galerie, veletrhy umění. Závěrečná část práce je věnována popisu rozdílu mezi klasickou a elektronickou aukcí v České republice.
Klíčová slova: Česká republika; aukční síň; obchod s uměním; galerie; elektronická aukce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obchod s uměním
Překlad názvu: The trade with art
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the ways of trade with art, focus on fine art in Czech Republic. The aim of this thesis is to evaluate the development of art market and its trends -- electronic auctions. In the first chapter the whole problematic is set into the world context. In the second chapter the development of art market, legislation framework for organizing of auctions and support of the import and export of art is described. The third chapter is focused on the forms of trade -- auction houses, galleries, art fairs. The final part is dedicated to description of the differences between classic and electronic auction in Czech Republic.
Klíčová slova: Czech Republic; galleries; electronic auction; auction hous; the trade with art

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2013
Datum podání práce: 10. 11. 2014
Datum obhajoby: 14.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43358_xkuba27.pdf [1,20 MB]
Oponentura39848_novakm.pdf [61,94 kB]
Hodnocení vedoucího43358_drozen.pdf [61,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43358/podrobnosti