Analýza procesu náboru zaměstnanců ve vybrané firmě a návrh a implementace zlepšení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza procesu náboru zaměstnanců ve vybrané firmě a návrh a implementace zlepšení
Autor práce:
Vošický, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Schejbal, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje problematice náboru zaměstnanců a informačním technologiím, které tento proces podporují. Cílem práce bylo zefektivnit náborový proces v konkrétní společnosti. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů a pohledů na proces náboru zaměstnanců, dále pak informačním technologiím, které podporují oblast Human Resources a v neposlední řadě novinkami v oblasti webových stránek. V rámci praktické části došlo k analýze aktuálního stavu náborového procesu a kariérních stránek, jakožto nejsilnějšího zdroje uchazečů, v konkrétní společnosti. Následně byla identifikována jejich slabá místa. Na základě této analýzy byla implementována opatření v podobě nové e-recruitment aplikace a nových kariérních stránek společnosti, která tato slabá místa eliminovala. V poslední části práce byl na základě reálných měření vyhodnocen přínos realizovaných změn.
Klíčová slova:
HR; Recruitment; Business analýza; Analýza procesů; Kariérní stránky; Informační a komunikační technologie (ICT); Informační technologie (IT); e-HR; e-recruitment; Nábor zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza procesu náboru zaměstnanců ve vybrané firmě a návrh a implementace zlepšení
Překlad názvu:
Analysis of the recruitment process in a selected company and the design and implementation of improvements
Autor práce:
Vošický, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Schejbal, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is devoted to recruitment and information technologies that support this process. The aim was to get recruitment process in concrete company more efective. The theoretical part deals with concepts and perspectives on the recruitment process as well as information technologies supporting HR field and webdesign innovations. In the practical part was analyzed the current status of the recruitment process and career sites, as the strongest source of candidates in a concrete company. There were identified weak points. Based on this analysis have been implemented new e-recruitment application and new career site that eliminate these weak points. The last part of thesis was based on real measurements evaluating the benefits of implemented changes.
Klíčová slova:
Process analysis; Career site; Information technology (IT); e-HR; Business analysis; Recruitment; HR; Information and communication technology (ICT); e-recruitment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2014
Datum podání práce:
1. 4. 2015
Datum obhajoby:
29.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49746_xvosj18.pdf [4,51 MB]
Oponentura:
40768_Schejbal.pdf [606,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
49746_bruckner.pdf [335,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49746/podrobnosti