Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití a porovnání CSS Frameworků s ohledem na responzivní webdesign

Autor práce: Mejstřík, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Havelka, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití a porovnání CSS Frameworků s ohledem na responzivní webdesign
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá CSS frameworky, jejich analýzou a výběrem, s přihlédnutím na responzivní webdesign. Hlavním cílem je představit CSS frameworky, zohlednit jejich přínos při tvorbě responzivního webu, popsat příklady jejich užití, porovnat frameworky dle základních kritérií a popsat problémy a výhody frameworků. Bakalářská práce se nejprve věnuje problematice responzivního webu a samotných CSS frameworků. Na tuto část navazuje porovnání CSS frameworků dle stanovených kritérií, detailní porovnání a závěrečné porovnání na vytvořené aplikaci. Na závěr jsou popsány výhody a nevýhody pramenící z vývoje s CSS frameworky a je nastíněno správné používání frameworků.
Klíčová slova: webový frontend; responzivní webdesign; CSS frameworky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití a porovnání CSS Frameworků s ohledem na responzivní webdesign
Překlad názvu: Use and comparison of CSS frameworks with regard to responsive webdesign
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor thesis reviews, analyses and makes recommendations about selected CSS frameworks with regards to responsive webdesign. The main objective is to introduce CSS frameworks, take their benefits into account in the development of responsive web, describe examples of their usage, compare frameworks according to fundamental criteria and describe the problems and advantages of the frameworks. This Bachelor thesis deals with responsive web issues and CSS frameworks themselves first. This part is then followed by a brief comparison of CSS frameworks according to the established criteria, detailed comparison and final comparison described in the created application. At the end of the thesis advantages and disadvantages resulting from the web development with various CSS frameworks are described, supplemented with insights into the framework's proper usage.
Klíčová slova: web frontend; responsive webdesign; CSS frameworks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 24.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49392_xmejj07.pdf [1,08 MB]
Oponentura41122_Havelka.pdf [445,34 kB]
Hodnocení vedoucího49392_pavjar.pdf [180,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49392/podrobnosti