Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv internetu na (vysokoškolské) vzdělávání

Autor práce: Skála, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Řezníček, Václav
Osoba oponující práci: Čermák, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv internetu na (vysokoškolské) vzdělávání
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce řeší vliv internetu a informačních technologií na vysokoškolské vzdělávání. Ukazuje nám, jaké jsou pozitivní a negativní vlastnosti těchto technologií a jaký mají vliv na studenty v naší informační společnosti. V první části se autor práce zabývá rozborem základních pojmů v kontextu práce. V další části jsou představeny faktory, pomocí kterých bude zhodnoceno zavádění, využívání a odvádění od výuky v souvislosti s internetem a informačními technologiemi. V poslední části práce je využita metoda SWOT analýzy, která se opírá o kritickou analýzu zdrojů a provedené dotazníkové šetření.
Klíčová slova: informační technologie; znalosti; informace; vzdělávání; internet; informační společnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv internetu na (vysokoškolské) vzdělávání
Překlad názvu: Impact of the Internet in (university) education
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis addresses the impact of the Internet and information technology in university education. It shows us what the positive and negative characteristics of these technologies are and how they affect students in our information society. In the first part, the author of the thesis deals with the analysis of the basic concepts in the context of work. The next section presents the factors by which it is evaluated, the implementation, use and removal from lessons, in the context of the Internet and information technologies. In the last part the SWOT analysis method is used, which is based on a critical analysis of sources and a survey conducted.
Klíčová slova: information technology; education; knowledge; information; information society; internet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 18.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51203_xskaj00.pdf [922,20 kB]
Oponentura40765_xcerr23.pdf [316,84 kB]
Hodnocení vedoucího51203_xrezv03.pdf [78,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51203/podrobnosti