Česká republika a kritéria optimální měnové oblasti

Autor práce: Kadlecová, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plchová, Božena
Osoba oponující práci: Kopecký, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Česká republika a kritéria optimální měnové oblasti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit připravenost České republiky na vstup do EMU v kontextu teorie optimální měnové oblasti. Tato teorie porovnává přínosy a náklady měnové integrace a stanovuje hospodářská a politická kritéria, která země musí splňovat, aby pro ně ztráta plovoucího měnového režimu byla stále ještě výhodná. V otázce mobility pracovní síly je ČR daleko za průměrem zemí eurozóny, budoucí vyhlídky jsou však pozitivní. Ani stupeň diverzifikace výroby nemluví ve prospěch brzkého přijetí eura. Český průmysl je příliš závislý na strojírenském odvětví, což představuje riziko významných asymetrických šoků. Kritérium ekonomické otevřenosti naopak ČR plní lépe než většina zemí eurozóny. Silná obchodní provázanost s Německem snižuje efektivitu měnové devalvace a činí ČR vhodným kandidátem pro vstup do EMU. Pro podobné nejednoznačné případy doporučuje teorie optimální měnové oblasti vytvořit systém fiskálních transferů, který zemím umožní kompenzovat navzájem následky hospodářských šoků. Nejlepší cestou pro ČR se tak zdá být silnější reálná konvergence v oblasti a hlubší politická integrace.
Klíčová slova: optimální měnová oblast; asymetrický šok; Česká republika; eurozóna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Česká republika a kritéria optimální měnové oblasti
Překlad názvu: Czech Republic and the optimum currency area criteria
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this bachelor thesis is to use the theory of optimum currency area to assess whether the Czech Republic is prepared to enter the Eurozone. Comparing the costs and benefits of monetary integration, this theory establishes economic and political criteria that should be met by the participating countries in order to assure that giving up the possibility to devaluate currency is still beneficial. In terms of labor mobility, the Czech Republic is far behind the Eurozone's average, but the future prospects remain positive. The degree of production diversification does not speak in favour of an early adoption of the euro either. Czech industry is too dependent on the machinery sector, which translates into a significant risk of asymmetric shocks. On the other hand, the Czech Republic performs better than most euro countries with regard to the degree of economic openness. Strong business links with Germany reduce the effectiveness of currency devaluation, making the Czech Republic a good candidate to enter the EMU. For such ambiguous cases, the theory recommends creating a system of fiscal transfers, which would allow countries to compensate for the negative effects of economic shocks. Consequently, the best approach for the Czech Republic seems to be achieving stronger real convergence and deeper political integration.
Klíčová slova: optimum currency area; asymmetric shock; Czech Republic; Eurozone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 01.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48469_xkadp14.pdf [1,04 MB]
Veřejná příloha11827_xkadp14.pdf [312,12 kB]
Oponentura42010_xkopj19.pdf [64,29 kB]
Hodnocení vedoucího48469_plchova.pdf [62,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48469/podrobnosti