Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh datových struktur s využitím jazyka RDFS/OWL

Autor práce: Horáková, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Osoba oponující práci: Mynarz, Jindřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh datových struktur s využitím jazyka RDFS/OWL
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti a výhody publikování statistických dat na Sémantickém webu v souladu s principy Linked Data. V úvodní teoretické části jsou čtenáři seznámeni se základními vlastnostmi Sémantického webu, principy Linked Data a možnostmi publikování propojených dat. Hlavní náplní bakalářské práce je analýza existujících slovníků pro popis statistických dat, zejména pak v oblasti veřejných rozpočtů. Výstupem této analýzy je tvrzení, že pro popis statistických dat je vhodné používat obecné slovníky, jejichž možnosti jsou širší než u proprietárních ontologií. Výsledky analýzy byly ověřeny při experimentálním návrhu datové struktury pro oblast veřejných výdajů, která je postavena na obecném slovníku Data Cube Vocabulary. Součástí praktické části práce je také konstrukce SPARQL dotazu pro automatický převod existujících dat do podoby, která vyhovuje navržené datové struktuře.
Klíčová slova: Linked Data; ontologie; Data Cube Vocabulary; datové struktury; Sémantický Web

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh datových struktur s využitím jazyka RDFS/OWL
Překlad názvu: Design of Data Structures using RDFS/OWL
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of the bachelor thesis is to explore possibilities and advantages of publishing statistical data on Semantic Web according to Linked Data Principles. In theoretical part readers are familiarized with basic features of Semantic Web, principles and options of publishing Linked Data. The thesis is mainly focused on an analysis of existing vocabularies used for description of statistical data, especially in the field of public spending. The outcome of the analysis is the statement that general vocabularies are more suitable for description of statistical data, because they provide wider possibilities than proprietary ontologies. The result of the analysis was verified by the draft concept of data structure describing the field of public spending, which is based on general Data Cube Vocabulary. The practical part of the thesis also contains construction of SPARQL query which can be used for automatic transformation of current data to the shape that is suitable to the new data structure.
Klíčová slova: ontology; Data Cube Vocabulary; data structures; Linked Data; Semantic Web

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 23.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51030_xhorl55.pdf [2,40 MB]
Oponentura41219_mynj00.pdf [284,88 kB]
Hodnocení vedoucího51030_xdudm12.pdf [169,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51030/podrobnosti