Guerilla marketing jako netradiční forma marketingové komunikace v porovnání s tradičním komunikačním mixem

Autor práce: Klimešová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Stříteský, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Guerilla marketing jako netradiční forma marketingové komunikace v porovnání s tradičním komunikačním mixem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjištění využití guerilla marketingu v České republice a názorů na tuto netradiční formu marketingové komunikace ze strany společností a spotřebitelů v porovnání s názory na budoucnost využití tradičních nástrojů komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřena na historii komunikace, prvky komunikačního procesu, tradiční komunikační mix, guerilla marketing a vzájemné porovnání jejich vlastností. Na teoretickou část plynule navazuje část praktická, zaměřena nejprve na zjištění postojů a využití guerilla marketingu v celkem šesti dotazovaných společnostech z různých oborů a velikostí. Názory spotřebitelů na tradiční nástroje komunikace jsou podloženy sekundárním výzkumem z dat MML -- TGI. Následuje primární výzkum, zaměřující se na dotazování spotřebitelů, zjišťování jejich názorů a znalostí o guerilla marketingu a porovnání s tradičními formami marketingové komunikace. Dotazník byl distribuován elektronickou cestou na emailové adresy respondentů, přičemž byl vyhodnocen celkem 168 spotřebiteli. Práci uzavírá celkové zhodnocení, které poukazuje na stále efektivní využití tradiční reklamy v televizi do budoucna v kombinaci s možnostmi internetu a sociálních sítí a integraci guerilla marketingu do tradičních forem propagace. Na závěr autorka navrhuje několik doporučení pro společnosti, které by chtěly guerilla marketingu pro svou propagaci v budoucnu využít.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; značka; propagace; komunikační mix; guerilla marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Guerilla marketing jako netradiční forma marketingové komunikace v porovnání s tradičním komunikačním mixem
Překlad názvu: Guerilla Marketing as a Nontraditional Form of Marketing Communication in comparison with Traditional Communication Mix
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The objective of the diploma thesis is to find out the general utilization of Guerilla Marketing. It focuses particularly on attitudes of companies and customers dealing with this nontraditional form of marketing communication. Finally it compares these attitudes with utilization of traditional forms of Communication Mix. The theoretical part focuses on history of communication, communication process, traditional communication mix, guerilla marketing and their mutual comparison. It is followed by practical part, which focuses on knowledge of approaches and utilization of guerilla marketing in six interviewed companies of different fields and sizes. Attitudes of consumers on traditional forms of marketing communication are derived from the secondary research, based on MML -- TGI data. The secondary research is followed by the primary research., which finds out the approach and the knowledge of guerilla marketing of customers. It compares this approach with their knowledge of traditional communication mix. The questionnaire was distributed through email to 200 consumers in total and was evaluated by 168 customers. The diploma thesis is concluded by complete evaluation, which at first highlights the effectivness of utilization of traditional advertising in television in the near future. Aditionally it takes in consideration opportunities of internet and social networks future and integration of guerilla marketing into the traditional forms of promotion. In conclusion author suggests few recommendations for companies, who want to use guerilla marketing in the future.
Klíčová slova: Promotion; Guerilla Marketing; Marketing Communication; Brand; Communication Mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 09.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45556_xklia10.pdf [3,10 MB]
Oponentura42827_stritesv.pdf [430,32 kB]
Hodnocení vedoucího45556_zamazal.pdf [320,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45556/podrobnosti