Těžba hnědého uhlí na Karlovarsku v meziválečném období

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Těžba hnědého uhlí na Karlovarsku v meziválečném období
Autor práce:
Somogyi, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jakubec, Ivan
Osoba oponující práci:
Fabianková, Klára
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je rozbor situace hnědouhelné těžby na Karlovarsku v letech 1918 až 1938. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část popisuje rostoucí význam hornictví a rozvoj hnědouhelného dobývání před vznikem Československa. Analytická část se věnuje popisu největších důlních společností a porovnání se Severočeským revírem. V práci jsou využity data z nepublikovaných pramenů podnikového archivu a literatury regionálních autorů. Výsledkem výzkumu je zjištění, že z hlediska zaměstnanosti byl význam těžby srovnatelný se stavem v současnosti. Úroveň těžby byla o 75 % nižší než v revíru Severočeském. Vývoj produktivity v období mezi světovými válkami ovlivnila odbytová krize, Velká deprese a zbrojení v druhé polovině 40. let. 20. století.
Klíčová slova:
Hornictví; Československo; Meziválečné období; Hnědé uhlí; Karlovarsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51497_xsomt03.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
42526_fabk01.pdf [319,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
51497_jaki01.pdf [246,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51497/podrobnosti