Analýza péče o zaměstnance ve společnosti MEIBES s.r.o.

Autor práce: Váchová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Osoba oponující práci: Bušina, Filip

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza péče o zaměstnance ve společnosti MEIBES s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou péče o zaměstnance ve společnosti MEIBES s.r.o. Cílem práce je popis, analýza, následné zhodnocení situace a případné navržení opatření pro zlepšení současného systému. Nejprve jsou v teoretické části popsány jednotlivé složky péče o zaměstnance, které jsou nutností k pochopení dané problematiky a v praktické části jsou dané poznatky aplikovány na vybraný podnik. Součástí je SWOT analýza a průzkum, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Na závěr jsou na základě zjištěných informací navrhnuty kroky, které by mohly vést ke zlepšení celkového systému a spokojenosti zaměstnanců.
Klíčová slova: pracovní podmínky; vzdělávání a rozvoj; zaměstnanecké výhody; péče o zaměstnance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza péče o zaměstnance ve společnosti MEIBES s.r.o.
Překlad názvu: Analysis of employee care in MEIBES s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this bachelor's thesis is Analysis of employee care in MEIBES s.r.o. The aim is to analyse the system of care for employees, describe, evaluate and propose measures to improve system efficiency. The theoretical part represents the terms that are necessary for understanding the issues and in the practical part there are findings applied at the chosen company. Thesis includes also the findings of the questionnaire survey and the SWOT analysis. At the end, based on ascertained information, there are suggested steps that may help management to improve the effectiveness of the current system and satisfaction of all employees.
Klíčová slova: employee care; working conditions; education and development; employee benefits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2014
Datum podání práce: 28. 5. 2015
Datum obhajoby: 11.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48060_xvack13.pdf [1,11 MB]
Oponentura43224_Bušina.pdf [431,21 kB]
Hodnocení vedoucího48060_nemeco.pdf [328,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48060/podrobnosti