Současné postavení osob ve věku 50 a výše na trhu práce a jejich podpora v České republice a vybraných evropských zemích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současné postavení osob ve věku 50 a výše na trhu práce a jejich podpora v České republice a vybraných evropských zemích
Autor práce:
Keřková, Radka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Prachař, Ondřej
Osoba oponující práci:
Barák, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením osob starších 50 let na trhu práce v České republice a vybraných evropských zemích. V důsledku stárnutí populace roste počet starších lidí, kteří se často setkávají s problematickým uplatněním na trhu práce. Teoretická část práce přibližuje fungování pracovního trhu a objasňuje pojem nezaměstnanosti. Další část se věnuje samotným osobám starším 50 let, jejich postavení na trhu práce a věkové diskriminaci. Praktická část kromě představení konkrétních nástrojů na podporu zaměstnanosti zahrnuje také dotazníkové šetření, jehož respondenty byly zaměstnané osoby starší 50 let, a jeho výsledkem je zobrazení faktu, jak samy tyto osoby vnímají své postavení na trhu práce. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a navržena možná opatření pro řešení této problematiky.
Klíčová slova:
stárnutí populace; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; osoby starší 50 let; age management; ageismus; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2014
Datum podání práce:
19. 12. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49846_xkerr00.pdf [2,65 MB]
Oponentura:
44271_barv02.pdf [393,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
49846_xprao03.pdf [313,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49846/podrobnosti