Role kultury v procesu regenerace post-industriálního města

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role kultury v procesu regenerace post-industriálního města
Autor práce:
Milatová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Vochozková, Jacqueline
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce Role kultury v procesu regenerace postindustriálního města je představení teoretického konceptu regenerace bývalých průmyslových měst prostřednictvím kultury a zhodnocení vlivu kultury na regeneraci postindustriálního města. První část diplomové práce se věnuje obecné problematice vlivu kultury na regionální rozvoj a atraktivitu města, jsou zde vymezeny základní pojmy s problematikou související a definovány trendy v rozvoji a regeneraci postindustriálních měst prostřednictvím kultury. Druhá část práce se zabývá procesem proměny města Ostravy a obsahuje analýzu současné situace ve městě. Statutární město Ostrava má zpracován strategický dokument představující oživení města prostřednictvím kultury jako faktoru zlepšujícím jeho externí image, ale také zdroje regionální identity a kultivace společnosti. Empirické ověření hlavních přínosů dosavadní strategie obnovy a rozvoje města Ostravy prostřednictvím kultury je provedeno pomocí dotazníkového šetření, jehož výsledky ukazují, že občané města opravdu zaznamenali viditelné změny směřující ke zlepšení kvality života ve městě. Pokud však město chce být ve své strategii regenerace i nadále úspěšné, mělo by klást větší důraz na účast obyvatel, získání jejich zpětné vazby a lepší využití doposud realizovaných kulturních investic propojením existující kulturní infrastruktury.
Klíčová slova:
kreativní průmysl; urbánní regenerace; kulturní obrat; regionální rozvoj; postindustriální město; deindustrializace; kulturní průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 4. 2015
Datum podání práce:
20. 1. 2016
Datum obhajoby:
27.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52769_xmilb00.pdf [2,42 MB]
Oponentura:
45313_xvocj00.pdf [1,95 MB]
Hodnocení vedoucího:
52769_machaj.pdf [402,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52769/podrobnosti