Faktory ovlivňující výběr vysoké školy v České republice

Autor práce: Macháček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Osoba oponující práci: Mirvald, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující výběr vysoké školy v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá peněžními a nepeněžními výnosy z vysokoškolského studia a jejich vlivem na rozdílnou poptávku po studiu. Rozlišuje přitom mezi jednotlivými fakultami veřejných vysokých škol. Oproti již uskutečněným studiím se tato práce liší větším rozsahem dat i počtem zahrnutých nepeněžních výnosů. Pravděpodobně se také jedná o první studii tohoto druhu aplikovanou na trh práce a vzdělávací systém v České republice. Čerpá především z šetření REFLEX 2013, které poskytuje data o postavení absolventů vysokých škol, na základě nichž sestavuje regresní modely v různých časových rovinách. Byla prokázána hypotéza o negativním vlivu nezaměstnanosti absolventů na zájem o příslušné studium i hypotéza o vlivu časového zpoždění vysvětlujících proměnných. Naproti tomu pozitivní vliv příjmu absolventů se, na rozdíl od některých studií z USA, v žádném z modelů neprokázal.
Klíčová slova: investice do vzdělání; nepeněžní výnosy; peněžní výnosy; mzda absolventů; lidský kapitál; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující výběr vysoké školy v České republice
Překlad názvu: Factors Affecting the University Choice in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis examines monetary and non-monetary gains from university education and its effect on varying demand for education. It distinguishes individual faculties of public universities. Compared to related papers this study encompasses a wider dataset as well as the number of non-monetary gains. Presumably, it is the first study of its kind applied to the labour market and the educational system of the Czech Republic. The main source of data is the REFLEX 2013 survey, which provides statistics of the graduates´ employability and their social status. On its basis regression models at various time levels were drafted. The hypothesis that the unemployment of graduates has a negative effect on the demand for their field of study as well as the hypothesis about the lagged relationship between dependent and independent variables have been proved. Nevertheless, compared to some US studies the positive influence of the graduates´ salary has not been proved in any regression model.
Klíčová slova: non-monetary gains; graduates´ salary; monetary gains; investment in education; human capital; labour market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2015
Datum podání práce: 7. 1. 2016
Datum obhajoby: 01.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce54565_xmacj80.pdf [1,49 MB]
Oponentura45372_mirvald.pdf [471,85 kB]
Hodnocení vedoucího54565_brozova.pdf [462,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54565/podrobnosti