Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sociální a ekonomické aspekty stárnutí populace ČR

Autor práce: Šimková, Martina
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch; Ondruš, Vítězslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální a ekonomické aspekty stárnutí populace ČR
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá ekonomickým zhodnocením problematiky stárnutí populace v České republice, s akcentem na statisticko-ekonomické faktory. Otázka demografického stárnutí je velmi široká, zasahuje do mnoha oblastí lidského života, a proto by měla být vnímána v celé své šíři. Jde především o souvislosti v oblasti ekonomické, zdravotní, vzdělávací, bytové, důchodové, ale také v migrační. Měly by být pravidelně vyhodnocovány jak makroekonomické, tak i sociální dopady změn v demografické struktuře populace ČR. Dopady demografického stárnutí jsou jak kvalitativní, které se týkají osobního života, dobrého zdravotního stavu ve stáří, zajištění dostatečné životní úrovně a bezpečnosti starých osob, tak kvantitativní, v podobě udržitelnosti financování důchodového systému a systému sociální a zdravotní péče. Práce upozorňuje na důležité faktory, které jsou často opomíjeny a které ovlivňují společnost negativně a zároveň na faktory, které mohou působit naopak pozitivně, což je např. otázka významu pracovní imigrace či začlenění starších osob na trh práce. Práce také zahrnuje makroekonomický model kvantifikace veškerých finančních závazků současným i budoucím důchodcům, založený na demografických a ekonomických předpokladech. Práce poskytuje ekonomicko-statistický pohled na problematiku demografického stárnutí populace, který zahrnuje klíčové faktory a dopady v oblasti důchodové, zdravotní, sociální a demografické, a který je na poli České republiky spíše vzácný.
Klíčová slova: demografické stárnutí populace; pracovní migrace; životní úroveň důchodců; zaměstnanost starších osob; penzijní závazky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální a ekonomické aspekty stárnutí populace ČR
Překlad názvu: Social and economic aspects of population ageing of the Czech Republic
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This dissertation thesis deals with an economic evaluation of population ageing in the Czech Republic. The emphasis is put on statistical and economic factors. The issue of population ageing is very wide and it affects many areas of human life. Therefore, it should be perceived in its range. The substance lies in continuity among economic area, health, education, housing, retirement policy and migration policy. Both macroeconomic and social effects of changes in the demographic structure of population should be regularly evaluated. Impacts of demographic ageing are both qualitative and quantitative. Qualitative relate to personal life, good health in old age, ensuring an adequate living standard and security of older persons. Similarly, quantitative impacts cover sustainability of funding of the pension system and social and health care systems. The thesis focuses on important factors that are often neglected and that can represent the threat to the proper function of society. On the contrary, there can be found factors acting positively e.g. the issue of labour immigration or integration of older people into the labour market. This dissertation thesis also provides complex statistical and economic view on the issue of population ageing including all key factors and effects on pensions, health, social and demographic area. The aim of the thesis lies is in the synthesis of important factors connected with population ageing and provides statistical assessment of the issue. The thesis provides procedures and methods that are innovative in the Czech Republic.
Klíčová slova: demographic ageing of population; pension liabilities; living standard of pensioners; employment of elder people; labour migration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2013
Datum podání práce: 2. 3. 2016
Datum obhajoby: 14.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41731_xsimm53.pdf [1,80 MB]
Oponentura45883_krebs.pdf [1,27 MB]
Oponentura45884_Ondruš.pdf [1,12 MB]
Hodnocení vedoucího41731_langhamj.pdf [255,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41731/podrobnosti