Napojení agendového informačního systému k základním registrům

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Napojení agendového informačního systému k základním registrům
Autor práce:
Němcová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Mares, Daniel Mares
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je rozšířit referenční model Management Byznys Informatiky (MBI) v oblasti veřejné správy a to konkrétně pro napojení agendových informačních systému na základní registry. Problematika je aktuální od července roku 2012, kdy byl spuštěn pilotní provoz základních registrů. Základní registry lze považovat za pilíř českého e-governmentu. Základní registry jsou informačním systémem veřejné správy, které evidují v jednotlivých registrech - Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr práv a po-vinností (RPP) a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) tzv. referenční údaje. Referenční údaje jsou z hlediska výkonu veřejné správy považovány za správné, pokud nebyl prokázán opak. Oblast základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. MBI je referenční model řízení podnikové informatiky, který je pri-márně určen pro lidi z praxe. Na jeho vývoji se podílí hlavně katedra Informačních technologii na fakultě Informatiky a statistiky při Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část stručně představuje čtenáři model MBI tak, aby byl schopen porozumět základní myšlence modelu a jeho terminologii. Další část obsahuje uvedení do problematiky napojení agendového informačního systému na základní registry. Definuje pojmy jako e-government, základní registry, agenda a agendový in-formační systém. Zabývá se též přínosy základních registrů občanům. Následuje část, která se věnuje návrhu nových objektů modelu MBI. Nové objekty rozšiřují model v oblasti veřejné správy o problematiku napojení agendového informačního systému k základním registrům. Poslední hlavní část verifikuje vybrané objekty MBI na modelové situaci. Cíle práce jsou dosahovány mimo jiné prostřednictvím analýzy webového portálu MBI a již vytvořených objektů. Dále je podrobně analyzována problematika základních registrů a napojení agendových informačních systémů. Hlavním zdrojem informací pro tuto problematiku je zákon o základních registrech. Dále jsou informace čerpány z dokumentů vytvořených správcem Informačního systému základních registrů, Správou základních registrů, a z vlastní zkušenosti autorky. Přínos práce spočívá v uceleném pohledu na danou problematiku bez nutnosti dobré znalosti IT prostředí veřejné správy. Pomocí nově vytvořených objektů by měly být zainteresované osoby ze strany orgánů veřejné moci i ze strany dodavatelů informačních systémů schopné napojit agendový informační systém k základním registrům a efektivně využívat služby základních registrů.
Klíčová slova:
MBI; agendový informační systém; základní registry; e-government; veřejná správa; integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 3. 2016
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56799_xnemj00.pdf [3,81 MB]
Oponentura:
46346_Mares.pdf [183,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
56799_pour.pdf [184,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56799/podrobnosti