Data integration in large enterprises

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Data integration in large enterprises
Překlad názvu:
Datová integrace ve velkých podnicích
Autor práce:
Nagyová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kučera, Jan
Osoba oponující práci:
Chlapek, Dušan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Datová integrace je v současné době důležité a komplexní téma, týkající se mnoha společností, protože mít kvalitní a fungující řešení datové integrace může přinést mnoho konkurenčních výhod. Zavádění datové integrace obvykle bývá uskutečněno ve formě projektu, který se snadno může obrátit v neúspěch. Ke snížení rizik a negativního dopadu neúspěšného projektu datové integrace je klíčové mít dobrý projektový management, mít potřebné znalosti datové integrace v rámci týmu a použít vhodnou technologii pro dané řešení. V této práci je navržen framework pro vytvoření kvalitního řešení datové integrace. Framework je vyvinutý na základě současné teorie, dostupných nástrojů datové integrace a zkušeností poskytnutých experty pracující v této oblasti více než 7 let, kteří nasbírali své znalosti v úspěšně fungujícím projektu datové integrace. Tato diplomová práce nezaručuje vyvinutí správného řešení datové integrace, avšak poskytuje návod jak se vypořádat s projektem datové integrace pro velké podniky. Práce je strukturovaná do sedmi kapitol. První kapitola zahrnuje přehled o této práci, především vymezení rozsahu, cíle, předpoklady a očekávanou přidanou hodnotu. Druhá kapitola popisuje datový management a základní teorii datové integrace a následně tyto dva pojmy rozlišuje a specifikuje jejich vzájemný vztah. Třetí kapitola je zaměřená čistě na teorii datové integrace, která by měla být známá každému, kdo se podílí na integračním projektu. Čtvrtá kapitola analyzuje vlastnosti současných řešení datové integrace, které jsou dostupné na trhu a poskytuje seznam a přehled nejběžnějších a nezbytných funkcí. Pátá kapitola vstupuje do praktické části této práce, kde je navržen framework datové integrace, založený na zjištěních a závěrech z předchozích kapitol a rozhovorů s experty v této oblasti. Šestá kapitola aplikuje navržený framework do skutečného a fungujícího (anonymizovaného) řešení datové integrace, vyzdvihuje nesoulad komponent řešení a poskytuje návod, jak se vypořádat s mezerami. Závěrečná kapitola poskytuje shrnutí, osobní názor a výhled do budoucnosti.
Klíčová slova:
framework; podnik velkého rozsahu; vodopádový model; nástroje datové integrace; oblast datové integrace; řízení dat; Datová integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2015
Datum podání práce:
27. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54712_xnagb00.pdf [3,46 MB]
Oponentura:
46174_chlapek.pdf [28,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
54712_xkucj30.pdf [200,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54712/podrobnosti