Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Srovnání on-page SEO faktorů pro mobilní web

Autor práce: Andr, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci: Henych, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání on-page SEO faktorů pro mobilní web
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá tematikou tzv. onpage signálů, na základě kterých vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání. Zaměřuje se na význam těchto signálů pro řazení výsledků vyhledávání na mobilních zařízeních. Hlavními cíli práce jsou popsat současná doporučení pro SEO on-page faktory a experimentálně otestovat skutečnou váhu těchto faktorů. Na základě výsledků testu jsem sestavil optimální množinu faktorů s maximálním přínosem pro SEO. Na teoretické úrovni práce shrnuje základní poznatky ohledně vyhledávání na mobilních zařízeních, popisuje specifické chování uživatelů a současná doporučení pro optimalizaci webu od nejvýznamnějších vyhledávačů pro český trh, Google a Seznam. Praktická část je realizována formou srovnávací studie vybraných on-page signálů. Pro její potřeby bylo vytvořeno několik statických webových prezentací, přičemž každá byla zoptimalizována právě na jeden faktor. Všechny testované weby byly zaměřeny na stejné, velmi specifické téma, aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky. Měřením pozic předem definovaných klíčových slov ve výsledcích mobilního vyhledávání bylo možné určit, kterému signálu přikládají vyhledávače větší váhu ve vztahu k ostatním. Výsledky práce přispívají k faktickému zhodnocení významnosti jednotlivých seo onpage signálů pro mobilní weby. Studie může být přínosná pro menší firemní prezentace, které mají za cíl rychle se zviditelnit ve svém oboru podnikání na internetu. Zacílením na správnou množinu optimalizovaných faktorů mohou také optimalizovat své náklady.
Klíčová slova: měření pozic klíčových slov; mobilní seo; on-page faktory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání on-page SEO faktorů pro mobilní web
Překlad názvu: SEO On-page factors comparison for mobile web
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with a topic of SEO onpage signals, which are important for search engines because of sorting pages in a search engine result page. It focuses on importance of these signals for mobile SERP. Main goals of this study are to describe current recommendations for SEO on-page factors for mobile web and experimentally test real importance of these signals. Based on the results I composed an optimal set of factors with the most benefit for SEO. Theoretical part of the study summarizes basic facts about mobile searching, describes specific mobile users behaviour and describes current recommendations for mobile web onpage optimizing from Google and Seznam.cz. In practical part there is a comparative study of chosen on-page signals. For its needs I had to create few one page static websites. Each one has been optimized for on factor. All websites focused on the same very specific topic to ensure the same initial conditions. By keywords rank tracking in a SERP I was able to determine which signal is more important than others for search engines. The study results contribute to actual evaluation of each on-page signals importance for mobile website. The study could be beneficial for smaller companys websites, which need to get more visible on the net. They are able to optimize their costs by choosing the right set of on-page factors.
Klíčová slova: mobile seo; keywords rank tracking; on-page factors

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2015
Datum podání práce: 19. 11. 2015
Datum obhajoby: 31.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53589_xando03.pdf [3,65 MB]
Oponentura46394_Henych.pdf [2,57 MB]
Hodnocení vedoucího53589_bruckner.pdf [337,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53589/podrobnosti