Nation branding České republiky a její efektivní prezentace v evropském prostoru

Autor práce:
Dianová, Markéta
Typ práce:
Disertační práce
Vedoucí práce:
Dostál, Petr
Osoba oponující práci:
Kašpar, Václav; Riedlbauch, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nation branding České republiky a její efektivní prezentace v evropském prostoru
Typ práce:
Disertační práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na vztahy, struktury a procesy, které zásadně ovlivňují implementaci mechanismů nation brandingu do množství aktivit vedených institucionálními aktéry České republiky; na vzájemnou komunikaci mezi státem a evropským kulturním prostředím; a na roli, kterou hrají institucionální aktéři České republiky v komunikaci s externím prostředím země. Práce osvětluje míru zapojení relevantních aktérů v procesu nation brandingu České republiky a její pozici v mezinárodních vztazích v evropském prostoru. Kriticky zkoumá modely a přístupy k k nation brandingu a přináší vhled do problematiky perspektivou nadnárodních, národních a lokálních aktérů (jak formálních tak neformálních), kteří přispívají k tvorbě image země. Poskytuje vhled do institucionálního rámce nation brandingu v České republice, zdrojů dvoukolejných procesů v distribuci agendy a úrovně zapojení aktérů veřejné diplomacie a dalších institucí zodpovědných za prezentaci země. Na základě analýzy formální a neformální úrovně těchto vztahů a interakcí přináší návrh formálního zjednodušení implementačního procesu strategie nation brandingu v České republice.
Klíčová slova:
nation branding; veřejná diplomacie; značka země

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Doktorský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra Arts managementu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nation branding České republiky a její efektivní prezentace v evropském prostoru
Překlad názvu:
Nation branding of the Czech Republic and its effective presentation in the European area
Typ práce:
Doctoral thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on relationships, structures and processes that fundamentally influence the implementation of the nation branding mechanisms to the scope of activities carried out by Czech republic´s institutional actors; on the mutual communication between the state and the European cultural environment; and on the role that the Czech republic´s institutional actors play in the communication with the external environment of the country. The thesis elucidates the extent of involvement of relevant actors in the process of nation branding of the Czech Republic and its position in the international relations on the European territory. It critically interrogates models and approaches towards the nation branding and brings detailed insights into the matter through the perspective of supranational, national and local actors (both formal and informal) that contribute to the creation of a country´s image. It provides an insight into the institutional framework of the nation branding in the Czech Republic and identification of the sources of double-track processes in the distribution of agenda and a level of involvement of public diplomacy actors and other institutions responsible for the presentation of a country. Based on the analysis of the formal and informal level of such relationships and interactions, it brings a plan of formal simplification of the implementation process of the nation branding strategy in the Czech Republic.
Klíčová slova:
nation brand; public diplomacy; nation branding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Doktorský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Arts management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2014

Datum podání práce:
31. 5. 2015

Datum obhajoby:
31.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46241_qdiam00.pdf [1,21 MB]

Veřejná příloha:
12966_qdiam00.pdf [213,10 kB]

Veřejná příloha:
12967_qdiam00.pdf [184,15 kB]

Veřejná příloha:
12968_qdiam00.pdf [47,88 kB]

Veřejná příloha:
12969_qdiam00.pdf [268,33 kB]

Oponentura:
46240_kaspar.pdf [855,06 kB]

Oponentura:
46241_riev00.pdf [276,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46241/podrobnosti