Social media marketing v prostředí ČR

Autor práce: Hošna, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Kašík, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Social media marketing v prostředí ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je analýza social media kampaně a návrh jejího dalšího pokračování. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, zkoumá obecně online marketing a jeho specifika. Dále se zaměřuje na sociální média a jejich roli v marketingu na internetu. Praktická část práce je věnována konkrétní kampani. Nejprve je stručně charakterizován produkt a jeho pozice na trhu oproti konkurenci, dále je popsán dosavadní průběh kampaně a její výsledky. Poslední část práce se zaměřuje na návrh pokračování kampaně s přihlédnutím k informacím obsaženými v teoretické části.
Klíčová slova: internet; sociální média; blog

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Social media marketing v prostředí ČR
Překlad názvu: Social media marketing in Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this Bachelor's Thesis is an analysis of a social media campaign and a proposal for its future continuation. This thesis is divided into two parts. The first, theoretical, examines online marketing and its specifics. It further focuses on social media's role in an online marketing. The practical part is dedicated to a specific campaign. It first defines the product, its market position in view of it's competitors and an ongoing campaign. The last part proposes a possible changes in the campaign in respect to results gathered from the campaign and informarmation aquired in theoretical part.
Klíčová slova: blog; internet; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 3. 2016
Datum obhajoby: 07.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56246_xhosm14.pdf [1,16 MB]
Oponentura48368_Kašík.pdf [430,16 kB]
Hodnocení vedoucího56246_zamazal.pdf [324,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56246/podrobnosti