Phishing a vhodná ochrana proti nemu

Autor práce: Trepáčová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Osoba oponující práci: Veber, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing a vhodná ochrana proti nemu
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou phishingu a vhodnou ochranou proti nemu. V teoretickej časti je najskôr vysvetlená základná charakteristika, vývoj, typy a techniky phishingu a taktiež koncept sociálneho inžinierstva. Phishingové e-maily sú ďalej rozdelené do prehľadných kategórií, kde je na významných znakoch každej skupiny možno pozorovať odlišnosti jednotlivých skupín e-mailov a ich zvyšujúcu sa dokonalosť. Posledná kapitola teoretickej časti sa venuje internetovému bankovníctvu v Českej republike. Cieľom tejto časti je poukázať na schopnosť a spôsob informovania zákazníka banky o bezpečnosti a možných nástrahách pri práci s internetovým bankovníctvom. Vybrané boli banky s najväčším počtom klientov a ich hodnotenie prebehlo metódou analýzy bezpečnostných portálov na základe stanovených kritérií. Hlavným cieľom, ktorý napĺňa praktická časť práce, je vytvorenie príručky pre užívateľa internetu a internetového bankovníctva. V tejto príručke čitateľ nájde potrebné rady, odporúčania a postupy, ktorými sa môže riadiť pri obdržaní podozrivého e-mailu a pri odhaľovaní možnej hrozby.
Klíčová slova: sociálne inžinierstvo; phishing; kategórie phishingových e-mailov; phishingová uživateľská príručka; ochrana pred phishingom; internetové bankovníctvo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing a vhodná ochrana proti nemu
Překlad názvu: Phishing and suitable protection against it
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis covers the issue of phishing and suitable protection against it. In the theoretical part are firstly explained the basic characteristics, development, types and techniques of phishing and also the concept of social engineering. Phishing emails are further divided into categories and according to their major features is possible to observe the differences of each individual group of e-mails and their increasing perfection. The last theoretical chapter focuses on the Internet banking in the Czech Republic. The aim of this section is to point out the ability and the means of informing banks' clients about security and potential dangers when working with Internet banking. The banks with the largest number of clients were selected and were evaluated through analysis of security webportals based on the specified criteria. The main objective, which is met by the practical part of the thesis, is to create a handbook for a user of the Internet and Internet banking. User can find in this handbook necessary advice, recommendations and procedures to be followed when receiving a suspicious email and identifying potential threat.
Klíčová slova: protection against phishing; Internet banking; phishing; social engineering; categories of phishing e-mails; phishing user handbook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 16.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55133_xtrev07.pdf [3,66 MB]
Oponentura46134_qvebj00.pdf [454,19 kB]
Hodnocení vedoucího55133_lucl01.pdf [756,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55133/podrobnosti