Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku
Autor práce:
Mazanec, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Nedzelský, Roman
Osoba oponující práci:
Novotný, Ota
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení projektů, řízení portfolia, výběrem a následnou aplikací moderních nástrojů pro podporu projektového řízení a řízení portfolia ve vybraném podniku. Problém byl řešen analýzou požadavků podniku pomocí dotazníkového šetření a vlastních zkušeností. Na základě této analýzy byly identifikovány požadavky pro výběr vhodných nástrojů pro podporu efektivního dosahování podnikových cílů. Za vhodné nástroje jsou považovány řídící nástroje z oblasti řízení projektů, pro kterou byl zvolen software Active Collab, řízení portfolia, které je podpořeno nástrojem Microsoft Project Online, zákaznické podpory pro kterou byl vybrán nástroj Zendesk a pro automatizované testování byl zvolen nástroj Selenium. Hypotézy definované v úvodu praktické části práce byly ověřeny a potvrzeny v rámci testování nástrojů v prostředí existujícího podniku. Přínos této práce spočívá v možnosti jejího praktického využití pro oblast projektového řízení a řízení portfolia v malém IT podniku, zabývajícím se vývojem software na zakázku.
Klíčová slova:
řízení projektů; SaaS aplikace; aplikace moderních nástrojů; nástroje pro podporu řízení portfolia; nástroje pro podporu řízení projektů; project portfolio management; řízení portfolia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2016
Datum obhajoby:
30.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56120_xmazs03.pdf [4,70 MB]
Oponentura:
49851_novotnyo.pdf [276,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
56120_xnedr04.pdf [275,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56120/podrobnosti