Analýza a návrh marketingovej komunikácie turistického miesta – obec Vinné a okolie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh marketingovej komunikácie turistického miesta – obec Vinné a okolie
Autor práce:
Marcin, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Říha, David
Osoba oponující práci:
Makeľ, Marián
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto diplomová práca za zaoberá analýzou aktuálneho stavu marketingového mixu, komunikačnej stratégie a jednotlivých aktivít obce Vinné súvisiacimi cestovným ruchom. Súčasťou analýzy je aj SWOT analýza a dotazníkové šetrenie. Jej hlavným cieľom je na základe zistení navrhnúť odporúčania pre zlepšenie a komunikačnú stratégiu obce s konkrétnymi taktikami, ktorá by bola aplikovateľná okamžite, teda od júna 2016. Súčasťou doporučení je aj harmonogram ich zavedenia a návrh vizuálnej identity obce a sloganu. Keďže atrakcie obce môžu zaujať všetky vekové kategórie, cieľom práce je taktiež identifikovať rozdiely chovania pri výbere a plánovaní dovolenky u ľudí do a nad 30 rokov a odporúčať čas a formu ich oslovenia marketingovou komunikáciou.
Klíčová slova:
cestovný ruch; vizuálna identita; marketingová komunikácia; komunikačná stratégia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2015
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
14.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55167_xmarj115.pdf [2,86 MB]
Oponentura:
47509_Makeľ.pdf [609,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
55167_xrihd900.pdf [60,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55167/podrobnosti