Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Český Aeroholding, a.s.

Autor práce:
Sergeeva, Olga
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němec, Otakar
Osoba oponující práci:
Raisová, Jaroslava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Český Aeroholding, a.s.
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována problematice získávání a výběru zaměstnanců a je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická a v ní jsou vysvětlená témata získávání a výběru zaměstnanců, včetně metod a postupů, pomocí odborné literatury a článků. V druhé, praktické části je čtenář seznámen se skupinou Český Aeroholding a způsoby, metodami a postupy získávání a výběru zaměstnanců v dané společnosti. Informace jsou získané pomocí osobního rozhovoru se specialistou náboru skupiny Český Aeroholding. Praktická část pokračuje dotazníkovým šetřením, jehož cílem je zjistit, jestli je vybraná společnost atraktivním a významným zaměstnavatelem pro veřejnost. Cílem diplomové práce je popis a analýza metod získávání a výběru zaměstnanců ve skupině Český Aeroholding a zjištění vztahu uchazečů ke společnosti jako zaměstnavateli.
Klíčová slova:
Výběrové řízení; Personální práce; Lidské zdroje; Získávání a výběr zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra personalistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Český Aeroholding, a.s.
Překlad názvu:
Recruitment and selection of employees in Czech Aeroholding company
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis is devoted to problems of recruitment and selection of employees and is divided into two parts. The first part is theoretical and it explains the topics of recruitment and selection of employees, including the methods and procedures by scientific literature and articles. In the second part the reader is introduced to a group Czech Aeroholding and ways, methods, and procedures of recruitment and selection of employees in the company. Information is obtained through personal interviews with a specialist recruitment group Czech Aeroholding. The practical part continues with questionnaire survey aimed to find out if the company Czech Aeroholding is an attractive and important employer for the public. The aim of this thesis is a description and analysis of methods of recruitment and selection of employees in Czech Aeroholding group and determine the relationship of candidates to the company as an employer.
Klíčová slova:
Personnel work; Human resources; Recruitment and selection of employees; Selection procedures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Personnel Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2015

Datum podání práce:
11. 5. 2016

Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52122_xsero00.pdf [2,59 MB]

Oponentura:
48760_Raisová.pdf [431,85 kB]

Hodnocení vedoucího:
52122_nemeco.pdf [330,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52122/podrobnosti