Kulturní aktivity národnostních menšin se zaměřením na řeckou menšinu

Autor práce: Dvořáková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Osoba oponující práci: Václav, Appl

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kulturní aktivity národnostních menšin se zaměřením na řeckou menšinu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je komplexní zmapování kulturního života národnostních menšin žijících v České republice. Práce se zaměřuje na rozbor možností podpory těchto kulturních aktivit na úrovni státu i samospráv a představení jednotlivých národnostních menšin i způsobů prezentace jejich specifické kultury. V první části jsou definovány pojmy týkající se tématu a vymezen legislativní rámec, dále jsou popsány možnosti finanční a jiné podpory kulturních aktivit. Nedílnou součástí je i charakteristika jednotlivých národnostních menšin a popis jejich kulturních aktivit. Využití analyzovaných možností v praxi práce představuje v druhé části na příkladu řecké menšiny a existujících řeckých kulturních organizací v České republice, konkrétně pak analyzuje aktivity organizace Lycea Řekyň v České republice. Výsledkem této části práce je především zhodnocení fungování organizace i formulace doporučení pro její další rozvoj.
Klíčová slova: kulturní aktivita; financování; řecká menšina; národnostní menšiny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kulturní aktivity národnostních menšin se zaměřením na řeckou menšinu
Překlad názvu: Cultural life of national minorities in the Czech Republic with focus on the Greek minority
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is a complex mapping of the cultural life of national minorities living in the Czech Republic. It focuses on the possible ways of their support by the state as well as local governments and on introduction of these national minorities and presentation of their specific culture. The first part defines the relevant terms and legal framework. Further it describes the possibilities of financial and other support of their cultural activities. Integral part is formed by the characteristics of individual national minorities and description of their cultural activities. The second part shows the analysed possibilities on the example of the Greek minority and existing Greek cultural organizations in the Czech Republic, particularly it analyses activities of the organization Lyceum Řekyň v České republice (Lyceum Club of Greek Women in the Czech Republic). This part of the thesis results above all in the assessment of functioning of the organisation as well as in recommendations for its further development.
Klíčová slova: funding; Greek minority; cultural life; national minorities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 7. 2015
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 06.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53700_xvonv00.pdf [1,82 MB]
Oponentura48222_Václav.pdf [507,24 kB]
Hodnocení vedoucího53700_malz00.pdf [457,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53700/podrobnosti