Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační mix a jeho vliv na dětského spotřebitele z pohledu českého a amerického trhu.

Autor práce: Kmochová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Osoba oponující práci: Svoboda, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix a jeho vliv na dětského spotřebitele z pohledu českého a amerického trhu.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce pojednává o tom, jak rodiče vnímají marketingové aktivity zaměřené na děti. Teoretická část rozebírá a představuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu, o kterých následně blíže pojednává z pozice dětského spotřebitele. Praktická část přímo zjišťuje, zda lze na základě šetření, která se uskutečnila v roce 2013 a 2016, pozorovat změny ve spotřebním chování jak u dospělých, tak u jejich ratolestí. Výsledky jsou na závěr rozšířeny z pohledu amerického trhu. Cílem této části je postihnout vývin vnímání marketingového snažení mladými i dospělými spotřebiteli. První výzkum v roce 2013 byl proveden s respondenty dle možností autorky náhodně vybrané druhé třídy Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích. U žáků byl zjišťován jejich vztah k nakupování a s ním spojené rozhodovací pravomoci či způsob trávení volného času. Stejný výzkum byl následně zopakován o tři roky později. Pro potřeby srovnávací analýzy bylo opět losováno mezi druhými třídami identické základní školy a výsledky jsou k nalezení v této práci. V druhé části praktické práce rozšiřuje problematiku dotazníkové šetření uskutečněné s rodiči zkoumaných dětí taktéž v obou obdobích.
Klíčová slova: základní škola; komunikační mix; dětský spotřebitel; vliv marketingu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix a jeho vliv na dětského spotřebitele z pohledu českého a amerického trhu.
Překlad názvu: The impact of communication mix on young consumers from a Czech and American perspective.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis provides facts about how the activities of marketing professionals aimed at attracting children shape their parents. The theoretical part provides information about the main tools of the communication mix and applies the theory to child consumption behavior. Based on research from 2013 and 2016, the practical part examines the development of attitudes and opinions of parents as well as children. These results are extended from an American perspective. The goal of this part is to find out the trends of marketing activities and the related behavior of young and adult consumers. The first research done in 2013 was conducted on randomly selected second-grade children at Josef Hlávka elementary school in Přeštice. Pupils were asked about their relationship with shopping, how they influence their parents while shopping, and how they spend their free time. The same research was repeated three years later. For the purpose of comparative analysis, respondents were again second-grade students of the same elementary school. The results are described in this thesis. Additionally, parents of these pupils were asked in both periods of time through questionnaires to add their opinion on the shopping power of their children.
Klíčová slova: elementary school; communication mix; young consumer; power of marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53585_xkmoe00.pdf [998,21 kB]
Oponentura47089_Svoboda.pdf [121,03 kB]
Hodnocení vedoucího53585_kasparov.pdf [330,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53585/podrobnosti