Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015

Autor práce: Krulichová, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Osoba oponující práci: Štípek, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na růstovou strategii současného desetiletí - Evropa 2020. Po neúspěchu Lisabonské strategie je opět nastaveno několik ambiciózních cílů, jejichž plnění by mělo dovést ekonomiku Evropské unie k takzvanému novému růstu. Hlavním cílem analýzy je na základě vývoje v pěti stěžejních oblastech strategie v letech 2007-2015, ověřit či vyvrátit hypotézu, že doposud byla Evropská unie v plnění svých růstových cílů, vtělených do desetileté strategie Evropa 2020, úspěšná. Získané výsledky hypotézu vyvrací, avšak ne ve všech oblastech lze hovořit o neúspěchu plnění. Za hlavní příčiny neúspěchu lze považovat dlouhé zotavování se z hospodářské krize a v současnosti také nepříznivé dopady krize migrační
Klíčová slova: růstová strategie; udržitelný růst; Evropská unie; Evropa 2020; ekonomický růst

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015
Překlad názvu: Europe 2020 strategy and achieving its goals by member states in the years 2010-2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on the growth strategy of the current decade - Europe 2020. After the failure of the Lisbon Strategy there were again set some ambitious goals, which should lead the economy of the European Union to the so-called " new growth " . The main goal of the analysis is on the basis of evolution in the five core areas of strategy in the years 2007-2015, to verify or disprove the hypothesis that so far , the European Union was successful in achieving its growth targets , embodied in the ten-year Europe 2020 strategy. The gathered results disproved the hypothesis, although not in all areas we can talk about the failure of performance of the strategy. The main causes of failure can be considered a long recovery from the economic crisis and also the adverse impact of the migration crisis in present day.
Klíčová slova: Europe 2020; economic growth; growth strategy; European Union; sustainable development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 22.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56970_xkruk08.pdf [4,94 MB]
Veřejná příloha13709_xkruk08.pdf [306,34 kB]
Oponentura47838_xstiv03.pdf [336,02 kB]
Hodnocení vedoucího56970_xstri00.pdf [209,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56970/podrobnosti