Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice

Autor práce: Rebrova, Yulia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci: Kuchina, Elena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na ekonometrickou analýzu inflace v otevřené ekonomice. Cílem této práce je nalézt faktory působící na změny cenové hladiny. Přednostně bude analýza zaměřena na zkoumání ekonomik Rakouska a České republiky a jejích návaznosti na dominantní ekonomiku Německa. K analýze inflace jsou použité různé modifikace Phillipsových křivek a metoda exchange rate pass-through. K získání vhodných modelů popisujících vývoj inflace jsou použity ekonometrické postupy k hodnocení kvality výsledků. Práce je rozdělená do 3 hlavních kapitol, přičemž dvě jsou teoretické a poslední je praktická. Teoretická část se podrobně zabývá rozborem dosud známých faktů o inflaci, jejím měřením a blíže popisuje vybrané ekonometrické metody. V praktické části jsou sestaveny modely pro každý stát a výsledky jsou porovnány. Rezultáty ukazují, že se ekonomiky zkoumaných států řídí teoretickými předpoklady popsanými pomocí Phillipsových křivek. Křivky odhadnuté metodou exchange rate pass-through překvapivě nepotvrzují teoretické poznatky z použité literatury. Zároveň tato práce ukazuje vysokou komplexitu vybraného tématu.
Klíčová slova: exchange rate pass-through; inflace; Phillipsova křivka; ekonometrická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
Překlad názvu: Econometric analysis of inflation in open economy
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on an econometric analysis of the inflation in an open economy. The aim of this paper is to investigate factors which influence the price level. A priority is given to the analysis of Austrian and Czech economies and of their dependence on the dominant German economy. Different specifications of Phillips curve and Exchange Rate Pass-Through method are used to breakdown the inflation rate. Theoretical part of the thesis carefully summarizes already known facts about inflation and its measuring. Moreover, it includes a closer look at econometrical models which will be used in this paper. The models for each country are developed and compared in the last part of this thesis. Results show that economies of selected countries underline macroeconomic theory and the inflation rate can be expressed by Phillips curve whereas Exchange Rate Pass-Through models cannot explain the behavior of the price level well. This paper reveals the complexity of the topic.
Klíčová slova: econometric analysis; Phillips curve; inflation; exchange rate pass-through

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 22.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53813_xreby00.pdf [1,76 MB]
Veřejná příloha13872_xreby00.unknown [81,65 kB]
Oponentura48410_xkuce10.pdf [264,04 kB]
Hodnocení vedoucího53813_formanek.pdf [258,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53813/podrobnosti