Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů
Autor práce:
Nešpor, Radim
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Polonyankina, Tatiana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá ekonometrickou analýzou ceny mobilních telefonů na základě vybraných parametrů. Cílem této práce je zjistit, které z vybraných parametrů mají vliv na výslednou cenu nového mobilního telefonu a jakým způsobem ji ovlivňují. V teoretické části se nejdříve zabývám regresním modelem a určováním statisticky významných proměnných a významnosti modelu jako celku. Dále pak představím různé postupy pro hledání a výběr nejlepšího odhadu modelu. V této práci se zaměřím na tři postupy výběru vysvětlujících proměnných, a to: výběr nejlepší podmnožiny, postupný výběr vpřed a postupný výběr zpět. Nakonec se ještě zmíním o zjišťování multikolinearity a testování heteroskedasticity. V druhé části pak aplikuji jednotlivé postupy výběru vysvětlujících proměnných a pro každý z nich, na základě kritérií stanovených v první části, vyberu nejvhodnější model. Vybrané modely nakonec porovnám mezi sebou a určím ten nejlepší z nich.
Klíčová slova:
výběr proměnných; regresní model; ekonometrická analýza; mobilní telefon

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 5. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51690_xnesr00.pdf [1,47 MB]
Veřejná příloha:
13869_xnesr00.csv [3,05 kB]
Veřejná příloha:
13870_xnesr00.unknown [4,90 kB]
Veřejná příloha:
13871_xnesr00.xlsx [24,25 kB]
Oponentura:
48343_xpolt11.pdf [181,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
51690_formanek.pdf [260,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51690/podrobnosti