Zvyšuje minimálním mzda nezaměstnanost? Determinanty nezaměstnanosti v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zvyšuje minimálním mzda nezaměstnanost? Determinanty nezaměstnanosti v České republice
Autor práce:
Frejlich, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci:
Brožová, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje vliv zvyšování minimální mzdy a vliv dalších exogenních proměnných na míru nezaměstnanosti v České republice v letech 2006-2015. Empirická část práce je založena na dostupných časových řadách, které byly použity k odhadům modelů nezaměstnanosti žen a mužů, včetně odlišně specifikovaných modelů a modelů celkové nezaměstnanosti. Časové řady použité v regresních modelech jsou očištěny o sezónnost. Hlavní hypotéza práce vyjadřuje, že zvyšování minimální mzdy je pozitivně korelováno s mírou nezaměstnanosti. Exogenní proměnné regresních modelů nezaměstnanosti byly určeny na základě předchozích studií a ekonomické teorie. Výsledky odhadovaných modelů ukazují, že ve zkoumaném období nemá růst minimální mzdy statisticky významný vliv na míru nezaměstnanosti v ČR. V práci se podařilo potvrdit hypotézy o negativním vlivu tempa růstu HDP a míry inflace na míru nezaměstnanosti. Hypotéza o pozitivním vlivu podpory v nezaměstnanosti na míru nezaměstnanosti byla v modelu potvrzena.
Klíčová slova:
Nezaměstnanost; Minimální mzda; Regresní analýza; Kaitz index; Modely vysvětlující vliv minimální mzdy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 5. 2016
Datum podání práce:
12. 8. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57764_xfrep00.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
14127_xfrep00.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
49231_brozova.pdf [162,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
57764_xstrd08.pdf [571,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57764/podrobnosti