Reward management in a small IT business

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reward management in a small IT business
Překlad názvu:
Systém odměňování v malém IT podniku
Autor práce:
Novotný, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Cetkovský, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tématem této práce je systém odměňování a jeho použití v malém IT podniku. Cíli práce jsou řádně zdokumentovat současný systém odměňování ve společnosti, vyhodnotit ho a navrhnout vylepšení sytému. První dva cíle jsou naplněny skrze polostrukturované rozhovory, dotazník spokojenosti zaměstnanců, zúčastněné pozorování a průzkum dokumentů společnosti. Poslední cíl je naplněn aplikováním principů současné literatury a autorova vzdělání na výsledky předchozích dvou cílů. Výsledkem výzkumu je, že přesto že systém odměňování vznikal organicky bez jasného plánu, tak je relativně efektivní v některých oblastech i když vyžaduje zlepšení v jiných. Hlavními oblastmi pro zlepšení jsou motivace podmíněným platem, řízení komunikace a systém řízení výkonnosti. Naopak relativně dobře fungujícími odměnami jsou hlavně nefinanční odměny spojené s pracovním prostředím a prací samotnou.
Klíčová slova:
Systémy odměňování; pracovní motivace; Management odměn; HRM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2016
Datum podání práce:
15. 12. 2016
Datum obhajoby:
16.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58949_xnovl80.pdf [2,02 MB]
Oponentura:
50716_Cetkovský.pdf [69,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
58949_zdvorak.pdf [79,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58949/podrobnosti