Vývoj hospodářství v Chile v 60. a 70. letech 20. století s důrazem na tržní reformy po roce 1973

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj hospodářství v Chile v 60. a 70. letech 20. století s důrazem na tržní reformy po roce 1973
Autor práce:
Strejčková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci:
Ševčík, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza dopadu hospodářských reforem přijatých v Chile v 60. a 70. letech 20. století. Práce se zaměřuje zejména na analýzu vývoje exportu a inflace v kontextu vojenského převratu v roce 1973, který byl přímým důsledkem vlády komunistického prezidenta Salvadora Allendeho mezi lety 1970-1973, jenž se pokusil společnost ekonomicky a sociálně transformovat v socialistickou. V práci byla potvrzena hypotéza, že protržní reformy přijaté po roce 1973 vedly k diverzifikaci chilského exportu a zároveň také k postupné stabilizaci inflace. Ta se v důsledku socialistického řízení Allendeho vlády vyšplhala na hodnotu přesahující 350 %. Práce přináší srovnání dvou velmi rozdílných ekonomických doktrín, které v 70. letech formovaly Chile. Porovnává socialistické řízení vlády, zaměřené na znárodňování soukromého sektoru, s vládou v duchu velmi liberálního, protržního způsobu řízení ekonomiky, založeného na snižování velikosti veřejného sektoru, privatizaci a odstraňování bariér zahraničního obchodu.
Klíčová slova:
privatizace; Pinochet; Chile; Allende; znárodňování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2016
Datum podání práce:
1. 2. 2017
Datum obhajoby:
07.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59047_strk00.pdf [693,57 kB]
Oponentura:
50531_sevcik.pdf [320,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
59047_xpeks00.pdf [214,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59047/podrobnosti