Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015

Autor práce: Poupová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Osoba oponující práci: Lukášová, Tereza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje systém terciárního vzdělávání v České republice, zejména způsob financování tohoto systému a jeho reformě, tj. zavedení školného na vysokých školách. Toto téma bylo velmi aktuální cca do roku 2015 a je velice pravděpodobné, že jeho aktuálnost v následujících letech opět vzroste. Teoretická část práce popisuje systém terciárního vzdělávání v ČR, průběh a obsah reformy terciárního vzdělávání od roku 2006 do roku 2015 a krátce nastiňuje systém terciárního vzdělávání ve Velké Británii. Praktická část práce ověřuje pomocí dotazníkového šetření možnost zavedení školného na vysokých školách a zjišťuje dopady jeho zavedení. V případě zavedení školného tak, jak bylo plánováno dle reformy, by došlo k poklesu studentů vysokých škol o 47,3 %. V závěru práce jsou navržena možná doporučení, vhodná v případě zavedení školného.
Klíčová slova: terciární vzdělávání; školné; Bílá kniha; studentské půjčky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015
Překlad názvu: The analysis of the system of tertiary education in the Czech republic focused on prepared university reform from 2006 to 2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis analyses the system of tertiary education in the Czech Republic, especially the way of funding of this system and the reform of the system of funding, implementation of tuition-fees on public universities. This topic had been actual until year 2015 and it is highly probable that it becomes more actual in following years again. In the teoretical part of the thesis, there are described in details the system of tertiary education in the Czech republic, the process and main points off the reform of tertiary education and there is also briefly described the system of tertiary education in Great Britain. The practical part of the thesis verifies by questionnaire survey the possibility of implementation of tuition-fees on universities and examines the impatcs of this implementation. In case of implementation of tuition-fees, as it was planned according to the reform of tertiary education, the number of university students would decrease by 47,3 %. In conclusion, some possible reccomendations are designed, which are suitable in case of implementation of tuition-fees.
Klíčová slova: tertiary education; tuition-fees; White Paper; student loans

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 01.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56973_xpouj12.pdf [1,72 MB]
Oponentura50574_xlukt04.pdf [506,31 kB]
Hodnocení vedoucího56973_xprop35.pdf [410,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56973/podrobnosti