Ekonometrická analýza objemu konfiskované marihuany ve vybraných světových zemích

Autor práce: Zharikov, Oleksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dlouhá, Zuzana
Osoba oponující práci: Čížek, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza objemu konfiskované marihuany ve vybraných světových zemích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Drogová problematika je v dnešní společnosti velice diskutovanou otázkou. Marihuana je rozšířenější ilegální droga. Objem konfiskované marihuany je jedním z významných ukazatelů, které pomáhají určit realitu černého trhu s danou drogou. Tato bakalářská práce se zabývá ekonometrickou analýzou nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na objem konfiskované marihuany. Na začátku seznamuje s použitou metodologií a popisuje proměnné, které jsou pro danou analýzu relevantní. Dále následuje praktická část, ve které jsou představeny ekonometrické modely, pomocí nichž jsou zjišťovány a kvantifikovány vlivy jednotlivých proměnných. Získané výsledky jsou na konci práce vyhodnoceny a interpretovány.
Klíčová slova: objem konfiskované marihuany; metoda nejmenších čtverců; ekonometrická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza objemu konfiskované marihuany ve vybraných světových zemích
Překlad názvu: Econometric analysis of marihuana seizures in selected states of the world
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Nowadays the drug question is one of the most debatable problems in our society. Marijuana is the most common type of illegal drugs. The volume of confiscated marijuana is one of the most important indicators, which helps to determine the real situation on the black market of marijuana. This bachelor's thesis concerns with the econometric analysis of the most important factors influencing the volume of marijuana seizures. At the beginning, it presents the methodology later applied to the data set and variables relevant the problem. The next section is an application part where there are introduced econometric models which help to discover and quantify influences of the variables. The last part is conclusion where the results of analysis are evaluated and interpreted.
Klíčová slova: ordinary least squares; econometric analysis; the volume of seizures marihuana

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2015
Datum podání práce: 12. 1. 2017
Datum obhajoby: 2017
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.